Hor­mon kopp­las till åder­förkalk­ning

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

UPPSA­LA: Lätt för­höj­da hal­ter av bisköld­kör­tel­hor­mon i blo­det har ett sam­band med ökad risk för åder­förkalk­ning, vi­sar en stu­die som Upsa­la Nya Tid­ning ta­git del av.

Hor­mo­net styr krop­pens nor­ma­la om­sätt­ning av kalk och är bland an­nat vik­tigt för att byg­ga upp ske­let­tet.

Re­sul­ta­ten pe­kar på att hög­re ni­vå­er av hor­mo­net kan va­ra en li­ka vik­tig risk­fak­tor som rök­ning, en­ligt Emil Hagström, fors­ka­re och lä­ka­re vid Uppsa­la uni­ver­si­tets kli­nis­ka forsk­nings­cent­rum. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.