Fak­ta: Thailand

Göteborgs-Posten - - UtTLAND - JAN ARELL

Yta: 513 000 kvadrat­kilo­me­ter (Sve­ri­ge 450 000) Folk­mängd: 67 mil­jo­ner Re­li­gi­on: bud­dis­ter 95 pro­cent, mus­li­mer 4, krist­na 1 Stats­chef: kung Bhu­mi­bol Aduly­a­dej, se­dan 1946

Svens­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet upp­ma­nar tu­ris­ter att und­vi­ka folk­sam­ling­ar i Bang­kok. För tu­ristor­ter­na finns inga var­ning­ar. FRAM TILL ETT ny­val som är ut­lyst till den 20 ju­li leds re­ge­ring­en av den ti­di­ga­re han­dels­mi­nis­tern Ni­watt­ham­rong Boon­song­pai­san. Han är lan­dets sjät­te pre­miär­mi­nis­ter på sex år och har ti­di­ga­re va­rit an­ställd i Thaksins af­färsim­pe­ri­um.

Par­la­men­tet upp­lös­tes i de­cem­ber. Men det ny­val som hölls i feb­ru­a­ri kun­de in­te full­föl­jas ef­tersom re­ge­rings­fi­ent­li­ga de­mon­stran­ter hind­ra­de kan­di­da­ter från att re­gi­stre­ra sig i 28 val­kret­sar.

Thak­sin Shi­na­wat­ra och hans al­li­e­ra­de har vun­nit var­je val se­dan 2001 och vän­tas även vin­na i ju­li – om det kan hål­las. Op­po­si­tio­nen ho­tar med boj­kott och pla­ne­rar ock­så att stö­ra va­let så långt det är möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.