Minst 40 dö­da i olyc­ka

Göteborgs-Posten - - UtTLAND -

L I B Y E N: över 40 män­ni­skor om­kom i går när den båt som de trans­por­te­ra­des i sjönk ut­an­för den li­bys­ka kus­ten. Ett 50-tal ska ha räd­dats, en­ligt en ta­les­per­son för Li­by­ens in­ri­kes­de­par­te­ment. Pas­sa­ge­rar­na på bå­ten var till störs­ta de­len flyk­ting­ar.

Den då­ligt kon­trol­le­ra­de ök­nen som grän­sar till Ni­ger, Tchad och Su­dan i sö­der och till Egyp­ten i ös­ter har bli­vit en av hu­vud­rut­ter­na för mi­gran­ter på väg till Eu­ro­pa. Det hand­lar mest om sy­ri­er, stats­lö­sa, er­i­tre­a­ner och so­ma­li­er. (TT-Reu­ters)

Gyl­le­ne gry­ning med i EU-va­let

GRE­KLAND/ EU: Det hö­gerex­tre­mis­tis­ka Gyl­le­ne gry­ning kom­mer att få del­ta i EU-va­let, med­de­lar Högs­ta dom­sto­len i Gre­kland. Par­ti­ets le­da­re Niko­la­os Mi­ha­lo­li­a­kos sit­ter i häk­te, miss­tänkt för att till­hö­ra en kri­mi­nell or­ga­ni­sa­tion, vil­ket lett till krav på att ute­stänga par­ti­et. Gyl­le­ne gry­ning vän­tas få ett bra stöd i EU-va­let på grund av jä­san­de miss­nö­je med de eko­no­mis­ka spar­pa­ket lan­det tving­ats till av EU och In­ter­na­tio­nel­la Va­lu­ta­fon­den (IMF). (TT-Reu­ters)

Li­tau­ens järn­la­dy in­ställd på se­ger

L I TAUEN: Li­tau­ens sit­tan­de pre­si­dent Da­lia Gry­baus­ka­i­te hop­pa­des på se­ger re­dan i förs­ta om­gång­en av det pre­si­dent­val som hölls i går. Ef­ter att va­lur­nor­na stängt upp­gav val­kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de ett val­del­ta­gan­de på nä­ra 53 pro­cent.

Opi­ni­ons­un­der­sök­ning­ar har gett Gry­baus­ka­i­te stöd av över 50 pro­cent, me­dan ri­va­ler­na le­gat på runt tio pro­cent.

58-åri­ga Gry­baus­ka­i­te, som har svart bäl­te i ka­ra­te och Mar­ga­ret That­cher som en av si­na fö­re­bil­der, har kal­lats Li­tau­ens järn­la­dy. Stö­det för hen­ne har ökat se­dan kri­sen i Ukrai­na bri­se­ra­de. Själv har hon lo­vat att ta till va­pen om Ryss­land ho­tar lan­det.

– Jag kom­mer att ploc­ka upp en pi­stol för att för­sva­ra mitt land om det är vad som krävs för ri­kets sä­ker­het, sa­de hon på ett val­mö­te i tors­dags. (TT-AFP)

Kas­ta­de in hand­gra­nat i natt­klubb

BOSNI­EN/ HEREC EGOVINA: 30 per­so­ner ska­da­des, många av dem all­var­ligt, när en man nat­ten till sön­da­gen släng­de in en hand­gra­nat i en natt­klubb i sta­den Ve­li­ka Kla­du­sa i nord­väst­ra Bosni­en.

En man har gri­pits, en­ligt po­li­sen. Mo­ti­vet till at­tac­ken är okänt. (TT-AFP)

Kid­nap­pa­de ne­der­län­da­re släpp­tes fria

NI­GE­RIA: Tre ne­der­länds­ka med­bor­ga­re som kid­nap­pats i det oro­li­ga Ni­ger­del­tat i Ni­ge­ria har släppts. De tre, två män och en kvin­na, till­fång­a­togs av be­väp­na­de män i del­sta­ten Bay­el­sa i den ol­je­ri­ka re­gi­o­nen för­ra sön­da­gen.

Ut­ri­kes­de­par­te­men­tet i Haag vil­le på sön­da­gen in­te kom­men­te­ra om nå­gon lö­sen­sum­ma be­ta­lats ut.

Kid­napp­nings­ligor har länge här­jat i om­rå­det. Men an­ta­let bort­fö­ran­den har mins­kat då de många ut­länds­ka bo­lag som är ak­ti­va i Ni­ger­del­tat har för­bätt­rat sä­ker­hets­ar­range­mang­en kring ut­länds­ka med­bor­ga­re. (TT-AFP-Reu­ters)

At­tac­ker mot po­lishus dö­da­de minst 13

JE­MEN: Minst tio je­me­ni­tis­ka sol­da­ter dö­da­des un­der sön­da­gen i en at­tack mot po­lishu­set i kust­sta­den Mu­kal­lah. över 15 upp­ges ock­så ha ska­dats i bil­bom­ben som ut­lös­tes av en själv­mords­bom­ba­re, en­ligt ny­hets­by­rån Sa­ba.

I en an­nan in­ci­dent i hu­vud­sta­den Sa­naa dö­da­des tre be­väp­na­de män av po­lis. Män­nen ska ha för­sökt at­tac­ke­ra en väg­spärr.

Den je­me­ni­tis­ka re­gi­men har se­dan en tid till­ba­ka in­ten­si­fi­e­rat si­na at­tac­ker mot ter­rornät­ver­ket al-Qai­da, i sam­ar­be­te med USA, och sön­da­gens dåd i Mu­kal­lah skul­le kun­na va­ra ett svar på den of­fen­si­ven. (TT-Reu­ters)

An­kla­gel­ser om brott mot va­pen­vi­lan

SYDSU­DAN: Re­bel­ler­na i Sydsu­dan an­kla­gar re­ge­rings­styr­kor för att in­te re­spek­te­ra den in­gång­na va­pen­vi­lan. En­ligt ta­les­per­so­nen för re­bel­ler­na, Lul Ru­ai Ko­ang, har re­bel­ler at­tac­ke­rats på fle­ra fron­ter.

”Brot­ten mot av­ta­let för att lö­sa kri­sen i Sydsu­dan vi­sar att Pre­si­dent Sal­va Ki­ir an­ting­en är oär­lig el­ler in­te kon­trol­le­rar si­na styr­kor”, skri­ver Ko­ang i ett ut­ta­lan­de. En­ligt av­ta­let om va­pen­vi­la ska en över­gångs­re­ge­ring bil­das, en ny grund­lag skri­vas och val hål­las. Men det är in­te klart när va­let ska ske, el­ler vem som ska le­da över­gångs­re­ge­ring­en. (TT-AFP)

Lon­don hem för flest su­per­ri­ka

STOR­BRI­TAN­NI­EN: Lon­don är den stad i värl­den som hu­se­rar flest mil­jar­dä­rer – och Stor­bri­tan­ni­en lan­det med flest mil­jar­dä­rer i pund per ca­pi­ta. Siff­ror­na, som pub­li­ce­ras i The Sun­day Ti­mes, vän­tas ska­pa de­batt i na­tio­nen, där många fort­fa­ran­de käm­par för att kla­ra av var­da­gen i svi­ter­na av fi­nan­s­kri­sen. 72 av de 104 brit­ter som har en för­mö­gen­het på mer än en mil­jard pund (drygt 11 mil­jar­der kro­nor) bor i hu­vud­sta­den. Moskva ham­nar med si­na 48 mil­jar­dä­rer på and­ra plats, följd av New York, med 43. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.