Fak­ta: Va­len i Ukrai­na

Göteborgs-Posten - - UtTLAND -

16 mars: Folk­om­röst­ning på Krim­halvön om själv­stän­dig­het från Ukrai­na och om an­slut­ning till Ryss­land. Det of­fi­ci­el­la re­sul­ta­tet blev att 97 pro­cent var för att bry­ta sig loss från Ukrai­na. Den 18 mars be­slu­ta­de Ryss­land att in­för­li­va Krim i Rys­ka fe­de­ra­tio­nen. 11 maj: Folk­om­röst­ning i Do­netsk och Lu­hansk i ös­ter. Ut­lyst av pro­rys­ka se­pa­ra­tis­ter, som i för­väg ut­ro­pat ”folk­re­pu­blik”. Ge­nom­för­des trots ma­ning­ar från Moskva om att skju­ta upp om­röst­ning­en. 25 maj: Ukrai­nas till­fäl­li­ga re­ge­ring har ut­lyst pre­si­dent­val, då en ny ukrainsk pre­si­dent ef­ter den stör­ta­de Vik­tor Ja­nu­ko­vytj ska ut­ses. Ryss­land har ti­di­ga­re kal­lat pre­si­dent­va­let ”ab­surt” med tan­ke på det på­gåen­de vål­det, men i ons­dags be­skrev pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin det ovän­tat som ett ”för­sik­tigt” steg i rätt rikt­ning. KRITISK. ”Om­röst­ning­en är ett skämt, ett skämt”, ut­ro­par Mag­da som är ute med sitt barn­barn Igor (vill in­te läm­na ef­ter­namn), på pro­me­nad i Odes­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.