Fak­ta: Fram­gångs­punk­ter

Göteborgs-Posten - - UtTLAND - JO­HAN NY­LAN­DER

Pro­fes­sor Lu Ziwen lis­tar fem kul­tu­rel­la grund­vär­den som för­kla­rar Ki­nas aka­de­mis­ka fram­gång. 1. Nyt­to­tän­kan­de: Stu­di­er och hårt jobb kan ska­pa för­bätt­ring för he­la fa­mil­jen. Det ge­ne­re­rar käm­pa­ran­da och kon­kur­rens om topp­be­tyg. 2. Lyd­nad: Tra­di­tio­nellt har Ki­na ett hi­e­rar­kiskt sy­stem med re­spekt för för­äld­rar, lä­ra­re och le­da­re. 3. Ojäm­lik­het: Ki­ne­sisk kultur pre­mi­e­rar bril­jans. Ojäm­lik­het an­ses kun­na spor­ra me­del­måt­ti­ga in­di­vi­der att käm­pa hår­da­re. 4. Upp­off­ring: Många ki­ne­ser off­rar njut­ning i nu­et för ökad lyc­ka i mor­gon, plug­gar hårt och spa­rar för att kun­na le­va ri­ka­re sen.

Fi­lo­so­fen Kon­fu­ci­us sa­de att man tre gång­er per dag bör frå­ga sig själv om man gjort nog och om man gjort rätt. Kri­tik an­ses kon­struk­tivt. bätt­re. Det är en skill­nad mel­lan svens­ka och ki­ne­sis­ka stu­den­ter. Här är det väl­digt vik­tigt för ele­ver att stu­de­ra hårt, sä­ger Lu Ziwen.

Ki­nas skol­sy­stem är långt från per­fekt, fram­hål­ler han. Det finns sto­ra bris­ter in­om kre­a­ti­vi­tet och kri­tiskt tän­kan­de. Att stu­den­ter­na i Shang­hai ran­kas bäst i värl­den i ma­te­ma­tik, läs­för­stå­el­se och na­tur­ve­ten­skap be­ror främst på en in­ne­bo­en­de kultur. LYD­NAD OCH OSJÄL­VISK­HET är nyc­kelord, för­kla­rar han. De ki­ne­sis­ka bar­nen har in­te ba­ra re­spekt för lä­ra­ren ut­an även för lä­ran­det. Det är grund­läg­gan­de att off­ra njut­ning i dag för en bätt­re mor­gon­dag.

Han tyc­ker in­te hel­ler att det är vik­tigt med jäm­lik­het.

– Rätt­vi­sa är vik­ti­ga­re än jäm­lik­het. Om ett barn käm­par hår­da­re, var­för ska han hål­las till­ba­ka på de andras ni­vå? Bar­nen ska hit­ta si­na styr­kor. SAM­TI­DIGT UPP­MUNT­RAR HAN för­äld­rar till barn med svå­rig­he­ter att hjäl­pa dem att stu­de­ra hår­da­re och ta ex­tra­lek­tio­ner ef­ter sko­lan. Att ha fle­ra tim­mar med läx­or och ex­traak­ti­vi­te­ter, som fi­ol­lek­tio­ner el­ler i franska, är var­dag för ki­ne­sis­ka barn, sä­ger han.

Lu Ziwen re­fe­re­rar till ett po­pu­lärt ord­språk i Ki­na: Om du in­te hjäl­per di­na barn att lä­ra sig mer så har de re­dan bör­jat för­lo­ra.

– Ki­ne­sis­ka för­äld­rar vill in­te att de­ras barn ska för­lo­ra vid start­lin­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.