12 MAJ

Göteborgs-Posten - - NAMN -

1820 föd­des Flo­rence Nigh­tinga­le, en eng­elsk sjuk­skö­ters­ka som blev pi­on­jär för den mo­der­na sjuk­vår­den ge­nom si­na in­sat­ser un­der Krim­kri­get. 1930 ut­nämns do­cent Gun­nar Myr­dal till pro­fes­sor i sam­hälls­e­ko­no­mi vid in­ter­na­tio­nel­la hög­sko­lan i Genè­ve. 1937 kröns den nya eng­els­ka ko­nung­en Ge­or­ge VI i West­mins­ter Ab­bey. 1940 föd­des Lill Lind­fors, en mång­syss­la­re in­om show­bu­si­ness som ock­så har skri­vit barn­böc­ker och lärt ut kropps­språ­kets hem­lig­he­ter. 1967 in­vigs Nor­dens högs­ta bygg­nad, det 120 me­ter höga Kak­näs­tor­net i Stock­holm. 1971 bör­jar sla­get om al­mar­na i Kungs­träd­går­den i Stock­holm. 2009 lämnar LO:s ord­fö­ran­de Wan­ja Lundby-We­din samt­li­ga upp­drag i sty­rel­ser­na för LO:s och Svenskt nä­rings­livs ge­men­samäg­da bo­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.