MIN­NES­ORD Gö­ran Hansson

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Do­cent Gö­ran Hansson, Särö, har se­dan en tid läm­nat oss vid en ål­der av 71 år. När­mast sör­jan­de är hu­strun Kristi­na, bar­nen Fredrik och Eli­sa­beth med fa­milj. Gö­ran föd­des i Fal­kö­ping 1942 och vid fem års ål­der flyt­ta­de fa­mil­jen till Gö­te­borg där fa­dern blev fas­tig­hets­di­rek­tör. Fa­mil­jen ut­veck­la­de i Gö­te­borg en nä­ra vän­skap med or­to­ped­pro­fes­sorn Erik Se­ve­rin och hans fa­milj. Pro­fes­sor Se­ve­rin blev ti­digt en stor fö­re­bild för Gö­ran och in­spi­re­ra­de ho­nom att väl­ja lä­ka­ryr­ket.

Gö­ran blev se­der­me­ra en av lan­dets le­dan­de bar­nor­to­pe­der och var verk­sam vid uni­ver­si­tets­sjuk­hu­sen i Gö­te­borg och Uppsa­la samt vid läns­sjuk­hu­set i Halmstad. Gö­rans kun­nan­de grund­la­des ge­nom fle­ra års ut­bild­ning vid två av värl­dens le­dan­de bar­nor­to­pe­dis­ka kli­ni­ker The Hospi­tal for Sick Child­ren i To­ron­to och The Child­ren’s Me­mo­ri­al Hospi­tal i Chi­ca­go. Un­der åren blev Gö­ran ock­så myc­ket väl­känd in­ter­na­tio­nellt ge­nom sin ak­ti­va med­ver­kan i de in­ter­na­tio­nel­la bar­nor­to­pe­dis­ka för­e­ning­ar­na The Eu­ro­pe­an Pa­e­di­a­tric Ort­ho­pa­e­dic So­ci­e­ty (EPOS) och The In­ter­na­tio­nal Pe­di­a­tric Ort­ho­pa­e­dic Think Tank (IPOTT). GÖ­RAN VÅR­DA­DE SI­NA pa­ti­en­ter med stor om­sorg. I det ki­rur­gis­ka ar­be­tet ut­märk­te han sig som en fram­stå­en­de ope­ra­tör bland an­nat av svå­ra fall av med­född klump­fot. Han en­ga­ge­ra­de sig ock­så hel­hjär­tat i vår­den av spas­tis­ka barn.

Passionen för forsk­ning led­de till pub­li­ka­tion av mer än 50 ve­ten­skap­li­ga ar­tik­lar, hand­le­dar­skap i fle­ra dok­to­rand­ar­be­ten och ett fli­tigt gäst­fö­re­läsan­de runt om i värl­den. Hans sto­ra kun­nan­de in­om bar­nor­to­pe­di och un­der­vis­nings­ta­lang gjor­de ho­nom till en upp­skat­tad fö­re­lä­sa­re. Gö­rans sista bi­drag, en bok om ti­dig upp­täckt och be­hand­ling av höft­leds­glid­ning hos ny­föd­da i Sve­ri­ge, kom han att fär­dig­stäl­la un­der sin sista tid i li­vet. UN­DER­VIS­NING LÅG OCK­SÅ Gö­ran varmt om hjär­tat och han or­ga­ni­se­ra­de un­der många år väl­re­nom­me­ra­de se­mi­na­ri­er om barn­frak­tu­rer med del­ta­ga­re från he­la värl­den. Des­sa har haft stor be­ty­del­se för att spri­da kun­skap och dri­va den kli­nis­ka ut­veck­ling­en in­om om­rå­det fram­åt.

Gö­ran ha­de en myc­ket stark per­son­lig­het. Bå­de i yr­kes­li­vet och pri­vat var han rätt­fram, är­lig och upp­rik­tig, och ing­en be­höv­de kän­na sig osä­ker om vad han stod för i nå­gon frå­ga. Han var nog­grann, ana­ly­tisk och al­la hans pro­jekt ge­nom­för­des med per­fek­tion. Gö­rans hu­mor, värme, glada skratt och slag­fär­dig­het gjor­de ho­nom till en stor säll­skaps­män­ni­ska. Han val­de si­na nä­ra vän­ner med stor om­sorg, och att ha till­hört den ska­ran känns som ett pri­vi­le­gi­um.

Vi sak­nar en nä­ra kol­le­ga och vän. Ste­fan Aron­son, Hal­lands Sjuk­hus, Halmstad Stig Jacob­sen, Gil­let­te Child­rens Hospi­tal,USA

Ulf Lars­son, Hal­lands Sjuk­hus, Halmstad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.