Tu­u­la Jäkärä

Göteborgs-Posten - - NAMN - RO­GER JOHANSSON 031-62 40 00 namn@gp.se

Ål­der: 68 år Bor: Rad­hus i Ang­e­red Fa­milj: Sam­bo, barn, barn­barn och barn­barns­barn barn som ha­de spe­ci­el­la be­hov av psy­ko­so­ci­alt stöd och även på oli­ka so­ci­al­kon­tor. äVEN OM HON själv känt sig väl­kom­men här i Sve­ri­ge så vet hon att det är många som in­te haft samma käns­la. Hon har un­der många år va­rit en­ga­ge­rad i fins­ka kvin­no­jou­ren, som in­te alls ba­ra rik­tar sig mot fins­ka kvin­nor. Of­tast är det and­ra na­tio­na­li­te­ter än fins­ka som sö­ker sig dit och många av dem har haft en an­nan syn på det svens­ka sam­häl­let.

– Fle­ra av dem har in­te ba­ra haft pro­blem med si­na män. De­ras liv har va­rit ka­o­tiskt och de har haft oli­ka per­son­li­ga pro­blem och ef­tersom de in­te kan språ­ket så har de ibland haft svå­rig­he­ter med de so­ci­a­la myn­dig­he­ter­na. Sam­ti­digt kan det va­ra svårt att se si­tu­a­tio­nen klart när man har ett stort ka­os in­om sig. Då är det in­te all­tid lätt att för­stå att man vill de­ras bäs­ta.

Det var egent­li­gen när bar­nen blev li­te stör­re som Tu­u­las fun­de­ring­ar kring si­na eg­na röt­ter bör­ja­de. Det gjor­de att hon en­ga­ge­ra­de sig i oli­ka frå­gor som rör Sve­rige­fin­nar­nas si­tu­a­tion. I dag är hon med i Göteborgs Sve­rige­fins­ka de­le­ga­tion och sit­ter med i sty­rel­ser­na för Sve­rige­fins­ka kvin­no­fo­ru­met, fins­ka kvin­no­jou­ren och Sve­rige­fins­ka sko­lan.

– Jag bör­ja­de en­ga­ge­ra mig i Sve­rige­fins­ka frå­gor re­dan när jag stu­de­ra­de på so­ci­al­hög­sko­lan och nu när jag är pen­sio­när så är det bra att fyl­la ti­den med nå­got vet­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.