Pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Staf­fan Kum­lin har be­ford­rats till pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Göteborgs uni­ver­si­tet. Han ar­be­tar bå­de på Göteborgs uni­ver­si­tet och på In­sti­tutt for sam­funns­forsk­ning i Oslo. Just nu är han in­vol­ve­rad i ett pro­jekt som stu­de­rar väl­färds­po­li­tik och val­kam­pan­jer.

Syf­tet med hans ak­tu­el­la forsk­nings­pro­jekt är att ta re­da på hur det här på­ver­kar val­kam­pan­jer i väs­teu­ro­pe­is­ka väl­färds­sta­ter och hur kam­pan­jer­na i sin tur på­ver­kar väl­ja­re och be­sluts­fat­ta­re.

Vi vill ve­ta den av­lid­nes ål­der, he­m­ort och när­mast an­hö­ri­ga samt skri­ben­tens kon­takt­upp­gif­ter. Tex­ten bör va­ra högst 2 500 tec­ken in­klu­si­ve mel­lanslag. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att kor­ta och re­di­ge­ra den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.