V mås­te ta av­stånd från vålds­ver­kar­na

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT - Väl­ja­re Lars Persson

Ett tack till Upp­drag Gransk­ning för pro­gram­met om väns­terex­tre­mis­ter­na. Det vi­sa­de att det är vär­re än be­fa­rat. Att ex­tre­mis­ter­na in­te för­står att de fram­kal­lar och un­der­blå­ser motre­ak­tio­ner på and­ra kan­ten fram­gick tyd­ligt i in­ter­vju­er­na. De har väl in­te al­la häs­tar hem­ma om man ut­tryc­ker sig milt. Ett fak­tum som gör si­tu­a­tio­nen än vär­re.

Det fram­gick ju ock­så att en stor del av Väns­ter­par­ti­ets ung­doms­för­bund sym­pa­ti­se­ra­de med vålds­ver­kar­na. Var­för har vi in­te hört el­ler sett nå­gon re­ak­tion från V?

För er som tän­ker rös­ta på det­ta par­ti mås­te det va­ra in­tres­sant att fram­ti­dens po­li­ti­ker i ert fa­vo­rit­par­ti hål­ler med vålds­ver­ka­re! Om någ­ra få år kanske många av dem finns på val­bar plats i va­let!

De har ju inga vi­sio­ner, inga fö­re­bil­der, ba­ra att al­la and­ra är fa­scis­ter och skall miss­hand­las. SD ta­lar åt­minsto­ne om vad man står för. De rik­ti­ga fa­scis­ter­na är ju väns­terex­tre­mis­ter­na. De mås­te be­käm­pas nu in­nan de blir fler. den väst­ra Frank­ri­ke. Och den mel­lers­ta stred man om. Ef­ter hand kom stri­den att gäl­la he­ge­mo­nin i Eu­ro­pa. Na­po­le­on eta­ble­ra­de en kort­va­rig fransk över­hög­het. Drygt hund­ra år se­na­re lyc­ka­des Hit­ler, än­nu kort­va­ri­ga­re, upp­rät­ta tysk do­mi­nans. Vad kos­ta­de in­te al­la des­sa krig!

Men var kom­mer Stras­bourg in i bil­den? Jo, det lig­ger i Al­sa­ce, i den om­strid­da de­len i mit­ten. De eu­ro­pe­is­ka kri­gen, i syn­ner­het de bå­da sista, är ett myc­ket stör­re kol­lek­tivt trau­ma på kon­ti­nen­ten än vi kan fö­re­stäl­la oss i Sve­ri­ge. Ge­nom sitt lä­ge är Stras­bourg en på­min­nel­se för de bå­da hi­sto­ris­ka hu­vud­ak­tö­rer­na Frank­ri­ke och Tyskland om ett an­nat sätt att lö­sa kon­flik­ter sta­ter emel­lan än att slåss. Det som ver­kar stol­ligt på ytan kan ha en vik­tig hi­sto­risk funk­tion på dju­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.