Gö­te­borg be­hö­ver ett varv

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT - Carl Bjerkås Fler i ar­be­te

På 1960-ta­let var Gö­te­borg en av värl­dens störs­ta varvs­stä­der. Nu ska Göta­ver­ken, vårt sista sto­ra re­pa­ra­tions­varv, läg­gas ner. Var­för är det så tyst om det­ta?

I dag har Gö­te­borg Nor­dens störs­ta hamn, då bör vi väl själv­klart ock­så ha kvar ett stort re­pa­ra­tions­varv? Det bor­de väl till och med va­ra av riks­in­tres­se?

Vad hän­der till ex­em­pel om ett stör­re far­tyg rå­kar ut för en olyc­ka, ex­em­pel­vis grund­stöt­ning, i vå­ra far­vat­ten? Det var in­te så länge se­dan det hän­de. Då är det för långt och kanske omöj­ligt att bog­se­ra till Bal­ti­kum och Fre­de­rik­shavns varv är för li­tet för stör­re far­tyg.

Lägg där­till al­la ”van­li­ga” far­tygs­re­pa­ra­tio­ner som all­tid kom­mer att be­hö­vas i fram­ti­den.

Det mås­te väl än­då gå att lö­sa det­ta trots allt prat om lön­sam­het? Vi får hop­pas att nå­gon an­nan tar över! Da­men Re­pairs, den hol­länds­ka varv­skon­cer­nen, krä­ver nog för myc­ket vinst.

Sist, men in­te minst: Vad vo­re väl Göteborgs hamn rent este­tiskt ut­an de sto­ra, vack­ra varv­skra­nar­na och flyt­doc­kor­na? Nor­dens störs­ta hamn be­hö­ver ett stör­re re­pa­ra­tions­varv även i fram­ti­den!

konst­när Mats Bör­jes­sons på GP De­batt i mån­dags.

Men visst är det väl så att vi vill ha män­ni­skor i ar­be­te och det mås­te få kos­ta. Dess­utom har det ju stor be­ty­del­se att kun­na vän­da sig till fö­ra­ren om man be­hö­ver hjälp av nå­got slag.

Även om det upp­står bråk el­ler kanske ett sjuk­doms­fall är det ju av störs­ta vikt att en an­sva­rig per­son kan kal­la på hjälp. Tek­nik är nog bra i många sam­man­hang men den kan ock­så krång­la, och visst är det vik­tigt med den per­son­li­ga kon­tak­ten – det gäl­ler i de fles­ta yr­ken.

Har du syn­punk­ter, idéer och åsik­ter? El­ler gläd­jeäm­nen att för­med­la? Väl­kom­men med en in­sän­da­re till GP:s Fria Ord.

Ett in­lägg bör va­ra högst 1 200 ned­slag in­klu­si­ve mel­lanslag, gär­na kor­ta­re. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att kor­ta och re­di­ge­ra tex­ten.

Du mås­te bi­fo­ga namn, adress och te­le­fon­num­mer dag­tid.

Det går bra att an­vän­da sig­na­tur, men vi ger för­tur åt in­sän­da­re un­der­teck­na­de med namn. In­lägg som in­ne­hål­ler an­grepp på namn­gi­ven per­son mås­te un­der­teck­nas med namn. In­sän­da ma­nus re­tur­ne­ras in­te. Replik / EU-va­let: 40 pro­cent av ga­san­vänd­ning­en i Eu­ro­pa går till att vär­ma bo­stä­der. Det är på det­ta om­rå­de vi mås­te sät­ta in stö­ten och bli mer själv­för­sör­jan­de. Här kan Sve­ri­ge vi­sa vägen, skri­ver Ulrika Jard­felt, vd Svensk Fjärr­vär­me. In­no­va­tio­ner: Al­li­an­sens re­for­mer för fler in­no­va­tio­ner har kri­ti­se­rats av So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. De vill ge mer makt till po­li­ti­ken i stäl­let för att ent­re­pre­nö­rer­na ska få mer hand­lings­fri­het och kon­kur­rens­kraft. Det ger in­te fler in­no­va­tio­ner, skri­ver Hans Rothen­berg (M). gp.se/nyheter/de­batt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.