”Ut­bu­det ökar så myc­ket att flyg­bo­la­gen får svårt att ta be­talt”

Göteborgs-Posten - - EKONOMI & POLITIK - AMANDA BILLNER

HENRIK LIT­TO­RIN Se­nio­ra­na­ly­ti­ker på Swe­da­via kon­kur­ren­sen ökar blir de flyg­bo­lag som in­te lyc­kas an­pas­sa si­na kost­na­der till de nya läg­re pri­ser­na.

– Det är li­te av en pa­ra­dox – fastän re­san­det ökar och pas­sa­gerar­mäng­den ökar i he­la Eu­ro­pa le­der det in­te till ökad lön­sam­het för flyg­bo­la­gen to­talt sett. Ut­bu­det ökar så myc­ket att flyg­bo­la­gen får svårt att ta be­talt, och inget ta­lar för att det på kort sikt ska änd­ra sig, sä­ger Henrik Lit­to­rin, se­nio­ra­na­ly­ti­ker på Swe­da­via. SAS SäNK­TE I tors­dags sin pro­gnos för helå­ret och vän­tar sig nu att re­sul­ta­tet blir cir­ka en mil­jard säm­re än man ti­di­ga­re trott, och bå­de Nor­wegi­an och Fin­nair har un­der veckan re­do­vi­sat öka­de för­lus­ter i si­na kvar­tals­rap­por­ter till följd av den hård­nan­de kon­kur­ren­sen – trots sti­gan­de tra­fik. SAS ha­de i april det högs­ta an­ta­let pas­sa­ge­ra­re se­dan ti­den fö­re fi­nan­s­kri­sen 2008, men lön­sam­he­ten sjönk. SAS, som tving­a­de per­so­na­len till lö­ne­sänk­ning­ar för 1,5 år se­dan, flag­gar nu för än­nu stör­re be­spa­ring­ar.

– SAS är ett fan­tas­tiskt flyg­bo­lag, men de kan in­te tjä­na peng­ar i den här mark­na­den. SAS kom­mer att be­hö­va struk­tu­re­ras om el­ler kö­pas upp av nå­got stör­re flyg­bo­lag, tror Ole Stou­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.