Öis gre­ja­de poäng ef­ter mar­dröms­start

Göteborgs-Posten - - SPORTEN -

FOTBOLL D I V I S I O N I S Ö D R A: Öis fick en mar­dröms­start när Kristi­an­stad gäs­ta­de Val­hal­la på sön­da­gen. Re­dan ef­ter tre mi­nu­ter fick gäs­ter­na en fri­spark som styr­des i mål.

– Vi ha­de be­stämt att vi skul­le kö­ra igång di­rekt ef­tersom vi haft en del tunga star­ter, sä­ger Stel­lan Carls­son, ny­för­vär­vet från For­ward och en av mål­sum­par­na i Ör­gryte den här kväl­len.

Öis sam­la­de ihop sig och I 16:e minuten lyc­ka­des lag­kap­te­nen Ja­kob Lind­ström sät­ta kvit­te­ring­en.

– Där tog vi tag i takt­pin­nen och se­dan spe­lar vi rätt bra. Tryc­ker ner Kristi­an­stad rätt långt i ba­nan, sä­ger Carls­son som fick ett mål bort­dömt för off­si­de.

Öis tving­a­des ti­digt, (20 minuten) gö­ra ett byte då Adam Rosén, som fick lå­ret hårt tej­pat på går­da­gens trä­ning, läm­na­de pla­nen till för­mån för Da­vid Le­i­nar. Öis spe­la­de upp sig och och ha­de en rad chan­ser som in­te satt. – Det är en jät­te­be­svi­kel­se att vi in­te vann. Jag tror al­la i la­get tyc­ker det, för vi bor­de verk­li­gen ha vun­nit, sä­ger Carls­son som trivs oer­hört bra i sin nya klubb.

– Det är jät­te­bra här. Fan­tas­tisk publik, här­li­ga kil­lar och om vi fort­sät­ter kö­ra på så här så kom­mer må­len ram­la in. F R I I D ROT T: En sport som re­dan nått höga ni­vå­er trots att ut­om­hus­sä­song­en i friidrott pre­cis har kom­mit igång är höjd­hopp. I fre­dags tog rys­ke olym­pi­a­mäs­ta­ren Ivan Uchov 2,41 i Do­ha och gick upp på de­lad tred­je­plats ge­nom ti­der­na.

Den höj­den tog ukrai­na­ren Boh­dan Bon­daren­ko VM-guld på för­ra året och i går för­sök­te han i To­kyo slå Ja­vi­er So­to­may­ors världs­re­kord på 2,45, ge­nom att hop­pa på 2,46. Men ef­ter ett miss­lyc­kat för­sök gav han upp.

– Jag har ba­ra satt på mig spik­skor­na en gång sen för­ra sä­song­en och det var en svår täv­ling, sa­de Bon­daren­ko som vann täv­ling­en på 2,40 och ha­de Uchov bakom sig på 2,34.

I mot­vind sprang 32-åri­ge VM-två­an Jus­tin Gat­lin, USA, 100 me­ter på fi­na 10,02. (TT-AFP) HAND­BOLL: I bör­jan av mat­chen ta­la­de allt mot Höör. Slu­tet blev än­då en ry­sa­re. Och ef­ter en ka­non­rädd­ning kun­de ett hi­sto­riskt Skå­ne­lag jub­la över sin Eu­ro­pa­ti­tel. H 65 Höör stod för en bragdar­tad vänd­ning när la­get bor­t­a­beseg­ra­de Is­sy Pa­ris med 23–21 och där­med tog hem se­gern i Chal­lenge Cup via fler mål på bor­ta­plan.

Sto­ra match­hjäl­tar blev lin­je­spe­la­ren Rebecka Lind­berg som gjor­de de två sista må­len och mål­vak­ten Jan­ni­ke Wi­berg som tog det all­ra sista fri­kas­tet.

Nu har Höör två da­gar på sig att lad­da om för näs­ta skräll. La­get lig­ger un­der med 0–2 i mat­cher mot Sä­ve­hof i SM-se­mi­fi­nal­se­ri­en in­för bor­t­a­mat­chen på ons­dag. (TT) C Y K E L: Em­ma Johansson be­höll sin andra­plats i Stor­bri­tan­ni­en runt på cykel när täv­ling­en av­slu­ta­des på sön­da­gen. Johansson blev fem­ma över de 108 kilo­me­ter­na från Har­wich vid Nord­sjö­kus­ten till Bu­ry St Ed­munds.

”Jag har fått ut myc­ket mer av den här veckan än jag trod­de in­nan. Och det är klart att jag får va­ra nöjd med andra­plat­sen”, sä­ger den svens­ka cy­kel­stjär­nan i ett press­med­de­lan­de.

Täv­ling­en vanns av ne­der­länds­ka världs­mäs­ta­rin­nan Ma­ri­an­ne Vos som spurt­vann de tre sista etap­per­na. ”Jag för­sök­te sät­ta press på Ma­ri­an­ne och hen­nes team men det lyc­ka­des in­te rik­tigt. Det är svårt att mö­ta hen­ne un­der de här för­ut­sätt­ning­ar­na”.

Täv­ling­en kör­des för förs­ta gång­en och blev en pu­blik­suc­cé. ”Jag hop­pas att många ar­ran­gö­rer kan lä­ra sig nå­got av det. Det har va­rit en enorm upp­le­vel­se att kö­ra här”. VOL­LEY­BOLL: EM-KVAL: Det svens­ka dam­lands­la­get dröm om ett EM-slut­spel i vol­ley­boll näs­ta år le­ver ett tag till. Hel­gen i Halmstad av­slu­ta­des med än­nu en se­ger, nu 3–1 mot Nor­ge, vil­ket gjor­de att de vann grupp 1 och tog sig obe­seg­ra­de till näs­ta EM-kval­run­da. I den vän­tar Frank­ri­ke, Israel och Ung­ern. – Det har va­rit en väl­digt in­tres­sant vec­ka och la­get har vux­it dag för dag. Vi har fått ett ge­nom­brott i Isabelle Haak och många and­ra spe­la­re har ut­veck­lats myc­ket. Tack va­re vins­ten får vi en vec­kas läng­re lands­lags­pro­gram, vil­ket vi är väl­digt glada över, och vi ser fram emot den här trä­nings­pe­ri­o­den, sä­ger Sve­ri­ges coach Ti­na Celin­der Nygren.

EM-kva­let fort­sät­ter om två vec­kor. (TT)

Hopp på världs­re­kord­höj­der

Höör skräll­vann eu­ro­pe­isk cup

Johansson nöjd med andra­plat­sen

Sve­ri­ge en bit när­ma­re EM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.