Fak­ta: Ti­di­ga­re vin­na­re

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE - JOHANNA HAGSTRÖM

är själv choc­ka­dK ”ldd­sen p• mig m•ste ha va­rit en mil­jonK aet är helt sjuk­tK

Tho­mas oa­vel­li är den sjät­te id­rot­ta­ren att vin­na jäs­tar­nas mäs­ta­reK eär är de ti­di­ga­re vin­nar­na: 2MM9: mer blofs­son 2M1M: Ar­mand hrajnc 2M11: fnge­mar pten­mark 2M12: gör­gen göns­son 2M13: jag­da­le­na cors­berg

jäs­tar­nas mäs­ta­re är en av psT:s störs­ta suc­cé­er och har i •r le­gat p• drygt 2 mil­jo­ner tit­ta­re i ge­nom­snittK Ehäl­la: jjp) Var det ett sätt att psy­ka de and­ra?

– Nej! Är­ligt ta­lat, jag är ju sån. Jag pra­tar he­la ti­den. Det fanns ab­so­lut ing­en tan­ke med det. Jag vil­le ha så skoj som möj­ligt och vil­le hjäl­pa de and­ra. Den en­da gång­en jag psy­kar nå­gon är när jag spe­lar ten­nis med min tvil­ling­bror. THO­MAS RA­VEL­LIS FRU och hans tvil­ling­bror Andreas är de en­da som har ve­tat om vins­ten i för­väg, trots att pro­gram­met spe­la­des in re­dan i sep­tem­ber för­ra året i Kro­a­ti­en.

– Andreas trod­de in­te på mig när jag be­rät­ta­de. Han blev helt choc­kad. Men han vet ju hur jag fun­kar. När det verk­li­gen gäl­ler för­sö­ker jag all­tid ta i och gör bra ifrån mig. Fru­gan för­stod ingen­ting hon hel­ler.

Han åter­kom­mer fle­ra gång­er till att det störs­ta med he­la även­ty­ret är al­la nya och ny­gam­la vän­ner han fått. – DET VAR EN jäk­la trev­lig upp­le­vel­se. Jag hop­pas att de id­rotts­män och id­rotts­kvin­nor som är li­te tvek­sam­ma att stäl­la upp tän­ker om. Man får en så­dan kick av det och har man rätt in­ställ­ning tror jag att al­la får en fan­tas­tisk upp­le­vel­se. Kan du ha vun­nit på att du in­te tog det så all­var­ligt?

– Jag vet fak­tiskt in­te. Förr i ti­den när jag spe­la­de fotboll var jag tvärtom den som vil­le ha kni­ven mot stru­pen. När jag var in­trängd längst in i ett hörn gjor­de jag mi­na bäs­ta pre­sta­tio­ner. Nu var min en­da tan­ke att må bra, skrat­ta och ska­pa bra stäm­ning. Att det räck­te så him­la långt be­rod­de i förs­ta hand på tur. I OCH MED vins­ten till­hör Tho­mas Ra­vel­li ett tju­sigt säll­skap med bland and­ra Inge­mar Sten­mark och Mag­da­le­na Fors­berg. Hur stort är det?

– Jag kän­ner öd­mjuk­het och tack­sam­het. Det är otro­ligt att man får va­ra med bland de där nam­nen. Det mest po­si­ti­va är att jag är li­ka gam­mal som Sten­mark var när han vann. Jag har all­tid haft ho­nom som idol. Gub­bar­na kan än!

Ata­lan­te, kl 18.00.

Bild: PER WAHL­BERG

honst­nä­ren och ko­re­o­gra­fen upp­trä­der i pve­ri­ge för förs­ta g•ng­enK po­lo­fö­re­ställ­ning­en be­skrivs som ”bn självut­läm­nan­de och hu­mo­ris­tisk mo­no­log med myc­ket smink och stort all­var”K jis­sa in­te den­na ver­sion av Art­hur jil­lers klas­si­kerK ee­la en­semb­len,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.