Att ett stor­krig mås­te ha en stor­för­kla­ring an­ses, främst av de se­na­re, som själv­klart. Fast var­för?

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

MåNGA HAR FÖR­STåS för­sökt sva­ra. De som upp­fat­tar kriget som tra­ge­di har pe­kat på hur kom­bi­na­tio­nen av ad­de­rad en­fald, bris­tan­de om­dö­mes­för­må­ga och till­fäl­lig­he­ter­nas spel till slut fick bä­ga­ren att sväm­ma över. And­ra, för­mod­li­gen de fles­ta, har in­tres­se­rat sig mer för struk­tur- och mak­ta­na­ly­ser med syf­tet att kom­ma åt syn­da­boc­ken, skur­ken – vil­ken van­ligt­vis ut­pe­kas som Tyskland.

Att ett stor­krig mås­te ha en stor­för­kla­ring an­ses, främst av de se­na­re, som själv­klart. Fast var­för? En som in­te är hå­gad att del­ta i skul­d­jakt och an­svars­ut­mä­tan­de är Cam­bridge­histo­ri­kern Christophe­r Clark som i sin nya, bril­jan­ta bok The Sleep­wal­kers me­nar att det mo­ra­lis­ka an­sva­ret för kriget är jämnt för­de­lat. Det in­led­des med Stor­ser­bis­ka dröm­mar stöd­da av Ryss­land, ett mi­li­tärt es­ka­le­ran­de Tyskland, ett Stor­bri­tan­ni­en fast i im­pe­ri­a­lis­tis­ka am­bi­tio­ner och slutade i Galli­po­li, Som­me och Ver­dun. HISTO­RI­EN ÄR EMEL­LER­TID li­ka li­te en till­fäl­lig­he­ter­nas nyck som be­stämd av struk­tu­rer. Christophe­r Clarks syn på histo­ri­en, i syn­ner­het då vec­kor­na fram till krigs­ut­brot­tet 1914, lik­nar sna­ra­re ett par­ti schack i ko­los­sal­for­mat. Pjä­ser­na är upp­ställ­da och drag och mot­drag och över­ras­kan­de roc­ka­der dri­ver spe­let mot en oför­ut­säg­bar punkt där re­trätt är omöj­lig, al­la stra­te­gi­er röj­da och en­dast slak­ten åter­står.

Nu var väl de eu­ro­pe­is­ka le­dar­na knap­past sömn­gång­a­re, Clark tän­jer stundom sin bä­ran­de me­ta­for hårt, men vägen mot un­der­gång­en har än­då nå­got sömn­gångar­ak­tigt över sig. För fast ing­en egent­li­gen vil­le ha kriget, var snart he­la värl­den matt. Många små drag, al­la på samma gång li­ka obe­tyd­li­ga och helt av­gö­ran­de, gjor­de det möj­ligt. Vil­ket är en li­ka skräm­man­de som tra­gisk slut­sats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.