Skul­le Žižek kun­na skrat­ta åt sin egen fi­lo­so­fi? Sva­ret är in­te gi­vet i va­re sig det ena el­ler and­ra fal­let.

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

fram­för allt att Žižeks vit­sar all­tid går ett an­tal steg läng­re än de böc­ker man kan lå­na på bib­li­o­te­kens barn- och ung­doms­av­del­ning­ar. Möj­li­gen har an­ta­let pruttskämt fått stry­ka på fo­ten, men där­e­mot är de sex­u­el­la skäm­ten mer ut­ta­la­de och de et­niskt-re­li­giö­sa skäm­ten mer grym­ma. Det finns en an­led­ning till att hål­la fast vid ten­den­ti­ö­sa vit­sar, me­nar Žižek. För många år se­dan för­sök­te man fram­stäl­la po­li­tiskt kor­rek­ta vit­sar vid uni­ver­si­te­tet i San­ta Cruz, skämt som in­te skul­le så­ra el­ler för­öd­mju­ka nå­gon men fort­fa­ran­de va­ra ro­li­ga. Men ex­pe­ri­men­tet var knap­past nå­gon fram­gång, me­nar Žižek, ef­tersom vit­sar verk­li­gen be­hö­ver så­ra el­ler för­öd­mju­ka nå­gon för att man skall kun­na nju­ta av dem. Med and­ra ord bör vit­sar kitt­la vid nå­got slags ta­bu för att va­ra rik­tigt ro­li­ga. DET VER­KAR HÄR som att Žižek när­mar sig Sig­mund Freuds vit­ste­o­ri som me­nar att de ten­den­ti­ö­sa vit­sar­na tjä­nar till att fri­gö­ra psy­kisk ener­gi. Den vre­de el­ler lust som bubb­lar in­om mig får i skäm­tet ett le­gi­timt ut­lopp ut­an oväl­kom­na so­ci­a­la kon­se­kven­ser. Men till skill­nad från Freud är Žižek po­li­tiskt ra­di­kal. Hans för­hopp­ning är sna­ra­re att de ten­den­ti­ö­sa vit­sar­na, ge­nom att ex­po­ne­ra den po­li­tis­ka kor­rekt­he­tens ob­sce­na men dol­da un­der­si­da, skall bi­dra till att eman­ci­pa­to­riskt stic­ka hål på den sam­ti­da po­li-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.