Kar­tor ut­an upp­kopp­ling

Göteborgs-Posten - - TEKNIK & TRENDER -

Den som in­te vill kos­ta på sig en kar­tapp med off­li­ne­kar­tor i mo­bi­len kan än­då hit­ta rätt på se­mestern ge­nom att spa­ra Goog­les kar­tor. Nu har det bli­vit enkla­re. Det kos­tar inget att an­vän­da mo­bi­lens gps. Det be­hövs ing­en da­taupp­kopp­ling. Där­för går det att na­vi­ge­ra med mo­bi­len även om du stäng­er av da­ta­tra­fik på ut­lands­se­mestern. Bra, ef­tersom det är just då vi be­hö­ver det bäst.

Men om du ska kun­na se var du är be­hö­ver du ha kar­tor som finns i mo­bi­len, in­te häm­tas via nä­tet. Det finns många bra na­vi­ge­rings­ap­par att kö­pa där kar­tor­na lad­das ned. Men har du ing­en så­dan kar­tapp kan du spa­ra kar­tor­na från Goog­les kar­tapp. Det har nu bli­vit enkla­re än för­ut. Upp­da­te­ra till se­nas­te ver­sio­nen av Goog­le mapsap­pen så ser du. Du mås­te va­ra in­log­gad på ditt Goog­le­kon­to.

Du sö­ker upp plat­sen det gäl­ler. Längst ned finns nu en länk för att spa­ra kar­tan för an­vänd­ning off­li­ne. Du kan ge kar­tan vil­ket namn du vill. När du sen be­hö­ver den går du till me­nyn för ditt kon­to i ap­pen (en män­ni­skosym­bol till hö­ger i sökru­tan). Längst ned finns di­na spa­ra­de off­li­ne­kar­tor. Du kan spa­ra en kar­ta en må­nad.

När du sökt upp en plats finns det nu en länk att klic­ka på för att spa­ra kar­tan off­li­ne. Sen NRPPHU GX §W GHQ ¦YHQ RP GDWDWUDILN­HQ ¦U DYVW¦QJG 'X VHU YDU GX ¦U PHG JSV HQV KM¦OS PHQ GX NDQ LQWH I§ na­vi­ge­rings­an­vis­ning­ar ut­an in­ter­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.