NöTT och PA­Ti­ne­RAT

Göteborgs-Posten - - BOSTAD - PER-OLOF ELIASSON

Verk­stad. 1888 upp­fann han den klassiska rör­tång­en och ba­ra någ­ra år se­na­re blev skift­nyc­kel en världs­suc­cé.

JP Johansson tog sam­man­lagt 118 pa­tent och man kan kal­la ho­nom in­te ba­ra upp­fin­na­re ut­an ock­så de­sig­ner. Hans skift­nyc­kel är in­te ba­ra funk­tio­nell att skru­va med ut­an ock­så vac­ker och lig­ger skönt i han­den. och va­ri­an­ter.

Vin­keln på hu­vu­det i för­hål­lan­de till skaf­tet har änd­rats från 45 till 15 gra­der för att det lät­ta­re ska gå att skru­va i trånga ut­rym­men. På 50-ta­let var den så kal­la­de hajen po­pu­lär, den ha­de en hajkäft­lik­nan­de rör­tång i skaftän­den; en an­nan va­ri­ant ha­de platt skaftän­da och var av­sedd som cy­kel­nyc­kel och se­na­re har det kom­mit en er­go­no­met­risk va­ri­ant med plast­klätt hand­tag.

En hel del av äran för att skift­nyc­keln gjort så­dan suc­cé värl­den runt till­kom­mer den fin­lands­svens­ke ent­re­pre­nö­ren Berndt Au­gust Hjorth (1862–1937). Re­dan 1890 över­lät JP Johansson för­sälj­ning­en av si­na pro­duk­ter till fö­re­ta­get BA Hjort & Co och det är där­för som den svens­ka skift­nyc­keln kal­las Bacho.

Och även om stan­dar­di­se­ring av mutt­rar och bul­tar sla­git ige­nom är fort­fa­ran­de en skift­nyc­kel ett mås­te i var­je verk­tygs­lå­da. En trend som hål­ler i sig är att in­red­ning­en gär­na får va­ra sli­ten

och li­te nött. Det gör ingen­ting om mat­tan är tra­sig i kan­ten el­ler pors­li­net har en fli­sa – ba­ra grund­ma­te­ri­a­let är bra. Det är så in­red­ning­en blir per­son­lig sam­ti­digt som det sä­ger nå­got om den som bor i bo­sta­den. Men nu är det in­te ba­ra på lop­pi­sar­na vi hit­tar de slit­na möb­ler­na. Även va­ru­hu­sen häng­er på tren­den. Ikea lan­se­rar till ex­em­pel en kol­lek­tion med gam­la, hand­väv­da mat­tor

från Tur­ki­et. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.