Kö­ket är hem­mets hjär­ta och nav

Göteborgs-Posten - - BOSTAD - MARIE DE­LICE KARLS­SON

– Vi trivs bå­da myc­ket bra i det kö­ket som har en gam­mal ved­spis. Kö­KET SPE­LAR EN STOR ROLL, här sam­las man, la­gar mat, ba­kar och äter. Ef­tersom Eva äls­kar att ba­ka så sprids den här­li­ga dof­ten av ny­ba­kat bröd i he­la hu­set ef­tersom kö­ket lig­ger centralt pla­ce­rat i hu­set.

– Vi tyc­ker ock­så om att la­ga färsk fisk ef­tersom vi bor på väst­kus­ten och an­vän­der gär­na färs­ka rå­va­ror i mat­lag­ning­en t ex vå­ra eg­na grönsaker och rot­fruk­ter, be­rät­tar Claes. Vi för­sö­ker så­väl i vår in­red­ning som i vår mat­håll­ning tän­ka mer och mer eko­lo­giskt. T ex ge­nom att äta eg­na grönsaker, kö­pa eko­lo­gis­ka pro­duk­ter .Vi har häm­tat myc­ket in­spi­ra­tion vad gäl­ler in­red­ning och eko­lo­gisk mat­håll­ning från vå­ra re­sor i Sve­ri­ge, från Dra­ka­möl­lan på Ös­ter­len, Änga­val­len i Vel­linge, Wre­ta gäst­gi­ve­ri i Sörm­land, Vil­la Sjötorp i Bo­hus­län och and­ra lik­nan­de stäl­len.

– När vi bygg­de hu­set ha­de vi ty­värr ing­en plan för träd­går­den, ut­an den har fått växa fram allt ef­tersom. Vi har en na­turtomt som grän­sar till en häst­ha­ge och vass­vik, vi vill gär­na be­hål­la käns­lan av na­turtomt. Men fram­förallt på fram­si­dan be­slöt vi ef­ter fem år att gö­ra li­te mer träd­gård av tom­ten så plank, kul­ler­sten, grus­gång­ar och ra­bat­ter kom till.

På se­na­re år har de dess­utom an­lagt två mind­re kök­s­land där de od­lar grönsaker och rot­fruk­ter vil­ket har bli­vit ett nytt in­tres­se.

– Vi fun­de­rar fort­fa­ran­de på hur vi skall de­la in tom­ten i rum och hur vi skall få fler plat­ser med skyd­dat lä­ge från vin­den. I de idéer­na finns ock­så växt­hus och lust­hus med. Vi har trots många för­sök in­te hit­tat nå­gon lämp­lig plats. Den öpp­na om­giv­ning­en kan ibland på­ver­kas av den star­ka vin­den vil­ket gör att det ibland kan va­ra svårt att hit­ta en plats i lä. Det är en upp­gift som vi för­sö­ker lö­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.