In­spi­re­ran­de mil­jö­er

Göteborgs-Posten - - BOSTAD -

Sti­len har si­na röt­ter i Ju­gendsti­len el­ler Art Nou­veau, som den ock­så kom att kal­las, vil­ken i sin tur präg­la­des av in­flu­en­ser från den and­ra in­dust­ri­el­la re­vo­lu­tio­nen på 1920-ta­let. Där­av in­spi­ra­tio­nen från gam­la fa­brikslo­ka­ler och fil­mer som Char­lie Chaplins ”Mo­der­na ti­der”, med myc­ket kugg­hjul och ma­ski­ner. Även in­red­ning­ar från 1940- och 1950-ta­lets verk­stads­mil­jö­er in­spi­re­rar. (TT) TIPS FöR RäT­TA STI­LEN:

Sök in­spi­ra­tion på in­ter­net, i tidningar och böc­ker. Le­ta ef­ter bu­ti­ker som är in­rik­ta­de på in­du­stristi­len och gå på lop­pi­sar. In­du­stristi­len in­ne­fat­tar fram­förallt bord, sto­lar, lam­por, kloc­kor, skyl­tar och de­tal­jer som bok­stä­ver och siff­ror.

Ut­nytt­ja oli­ka ma­te­ri­al, ex­em­pel­vis me­tall, zink och plåt upp­blan­dat med trä.

Färgska­lan är dov med myc­ket trä, vitt och ce­ment. Kom­plet­te­ra med färg­klic­kar i form av gam­la skyl­tar el­ler bok­stä­ver.

Svart­vi­ta fo­to­gra­fi­er i svar­ta ra­mar är ef­fekt­fullt.

Vill du en­bart kryd­da din nu­va­ran­de stil med nå­got in­dust­ri­ellt, välj en lam­pa.

Te­gel­for­mat ka­kel i vitt, gär­na med fa­sad kant av den typ som finns i Pa­ris tun­nel­ba­na pas­sar in­du­stristi­len.

Tex­ti­ler an­vänds spar­samt men gam­la pre­sen­ning­ar i kan­vas, och grovt lin­ne fun­ge­rar.

Om du vill lät­ta upp tyng­den i sti­len kan du ad­de­ra glas­flas­kor och skåp med glas­dör­rar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.