Oli­ka sor­ters stick­ling­ar

Göteborgs-Posten - - BOSTAD -

Det finns många oli­ka sor­ter, som al­la ska tas på oli­ka sätt. De van­li­gas­te är: örtar­ta­de stick­ling­ar: Topp­stick­ling­ar av unga skott som in­te har för­ve­dat sig. Des­sa är of­ta gans­ka lät­ta att få att ro­ta sig. Pelargon är ett bra ex­em­pel på växt som för­ö­kas med örtar­ta­de stick­ling­ar, lik­som fuch­sia, hi­bis­kus, la­ven­del och ros­ma­rin. Vedar­ta­de stick­ling­ar: Tas ge­nom att man klip­per en bit av skot­tens stam­mar, och får ett snitt bå­de upp­till och ned­till. Det gäl­ler att ve­ta vad som är upp och ned när man stic­ker ned stick­ling­en i kru­kan. Ex­em­pel på väx­ter som kan för­ö­kas med vedar­ta­de stick­ling­ar är for­sy­thia, sa­lix och fi­kon. Halv­för­ve­da­de stick­ling­ar: Tas of­tast li­te se­na­re un­der som­ma­ren när unga skott bör­jar för­ve­das. Man klip­per så att top­pen av stick­ling­en är örtar­tad men vid snit­tet ned­till bör­jar stam­men bli halv­hård och vedar­tad. La­ven­del kan för­ö­kas så här. Klack­stick­ling­ar: Tas ge­nom att man drar av ett skott så att man sam­ti­digt får med en li­ten klack från väx­tens stam. Bux­bom, tu­ja och cy­press för­ö­kas bäst med klack­stick­ling­ar. Blad­stick­ling­ar: Tas ge­nom att man tar ett blad och stic­ker ned i jor­den. På vis­sa väx­ter bör man i stäl­let skä­ra bla­det på mit­ten längs mitt­ner­ven, el­ler gö­ra små snitt längs un­der­si­dans blad­ner­ver. Saint­pa­u­lia är ett typex­em­pel som för­ö­kas med blad­stick­ling­ar. PELARGON. Ta bort de und­re bla­den på pe­lar­go­nen och läm­na ba­ra de övers­ta kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.