Be­svik­na fis­ka­re be­red­da att be­ta­la

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - TT

Fis­ke­bäck snart för grunt för Sun­nan­land

Gö­TE­BORG Kom­mun­full­mäk­ti­ge sa nej till för­sla­get att mudd­ra Fis­ke­bäcks hamn. Nu är fis­kar­na vil­li­ga att be­ta­la mil­jo­ner för att det ska bli gjort.

Sill­trå­la­ren Sun­nan­land lig­ger i Fis­ke­bäcks hamn till­sam­mans med upp­skatt­nings­vis tio and­ra sto­ra fis­ke­bå­tar, och kanske fem små. Det är fre­dag ef­ter­mid­dag och på söndag ska hon ut igen. Förutom sill fis­kar hon ock­så mak­rill och to­bis­fis­kar. Men snart har hon vux­it ur ham­nen – blir det låg­vat­ten kan hon in­te ta sig in ef­tersom hon går på knappt fem och en halv me­ters djup.

”Skul­le det vi­sa sig att en mudd­ring kan för­stö­ra he­la eko­sy­ste­met el­ler nå­got så­dant mås­te vi kanske hit­ta en an­nan lös­ning”

MATS ARNS­MAR (S)

– Minst fy­ra far­tyg kom­mer in­te in i ham­nen läng­re. Och vi mås­te lät­ta upp bå­ten och ta av red­skap för att det ska gå, sä­ger Mi­kael Ax­els­son.

Mi­kael Ax­els­son och hans far Daniel Ax­els­son är de­lä­ga­re av Sun­nan­land och de har länge för­sökt få ham­nens bas­säng och in­farts­led bot­tenmudd­ra­de.

– Jag blir besvi­ken när po­li­ti­ker in­te tar hän­syn till verk­sam­he­ten. Det­ta är ju en EU-klas­sad hamn, och ha­de ba­ra bå­tar­na kun­nat ta sig in ha­de det gett fler jobb i om­rå­det, sä­ger Daniel Ax­els­son.

Stängs dess­utom Fri­ham­nen kom­mer far­ty­gen att åka till Dan­mark i stäl­let, me­nar Mi­kael och Daniel Ax­els­son. Vad har ni för al­ter­na­tiv? – Vi vill va­ra här. Det­ta är en hamn med sto­ra möj­lig­he­ter och al­la fa­ci­li­te­ter. Men mudd­ring­en är helt av­gö­ran­de, sä­ger Mi­kael Ax­els­son.

– Vi fis­ka­re är be­red­da att sat­sa mil­jo­ner ur egen fic­ka för att få mudd­ring­en verk­ställd, sä­ger Daniel Ax­els­son. MA­RI­AN­NE BERG­MAN (KD) skrev en mo­tion till­sam­mans med Martin Wann­holt (M) och Kjell Björkqvist (FP) om mudd­ring av in­farts­le­den till Fis­ke­bäcks hamn. Mo­tio­nen fick av­slag i kom­mun­full­mäk­ti­ge och i stäl­let be­slu­ta­des att kom­mun­sty­rel­sen får i upp­drag att ut­re­da möj­lig­he­ter­na till ut­veck­ling av Fis­ke­bäcks hamn.

– Vi vil­le ut­re­da möj­lig­he­ten att mudd­ra bot­ten så att det gick från 5 me­ters djup till 8 me­ter. Som det är nu får de sto­ra fis­ke­bå­tar­na läg­ga sig i Fri­ham­nen i stäl­let. Det har fun­ge­rat bra hit­tills, men den möj­lig­he­ten kom­mer ju att för­svin­na. Ba­ra för att vi fick av­slag på mo­tio­nen be­ty­der in­te det att vi mås­te släp­pa frå­gan, det är ald­rig kört, sä­ger hon.

Mats Arns­mar (S) sä­ger att frå­gan om mudd­ring­en är långt ifrån ny. Där­e­mot hål­ler han med om att si­tu­a­tio­nen mås­te få en lös­ning.

– Om fem år ska vi ju ha 1 000 bo­stä­der i Fri­ham­nen. I dag lig­ger de bå­tar som går dju­pa­re än fem och en halv me­ter där. Det är där­för stads­led­nings­kon­to­ret har fått upp­dra­get att tit­ta på det­ta, sä­ger han. HAN Sä­GER ATT mudd­ring­en kom­mer att ske, så länge ut­red­ning­en vi­sar att det är möj­ligt.

– Att fis­kar­na är be­red­da att be­ta­la är så klart ett be­kym­mer mind­re. Sam­ti­digt mås­te vi ta hän­syn till mil­jön och in­te för­stö­ra för myc­ket. Vi mås­te hit­ta en lös­ning om vi vill ha fis­ket kvar här, och in­te i Dan­mark. Fis­ke­bäcks hamn är ju den mest na­tur­li­ga lös­ning­en, men skul­le det vi­sa sig att en mudd­ring kan för­stö­ra he­la eko­sy­ste­met el­ler nå­got så­dant mås­te vi kanske hit­ta en an­nan lös­ning, sä­ger han.

Mats Arns­mar tror att ut­red­ning­en kan ta hös­ten i an­språk.

– Fis­kar­na vill själv­klart att det­ta ska bli klart så fort som möj­ligt, men det är vik­tigt att det här in­te has­tas över, sä­ger han.

Bi­id: ULF BöR­JES­SON

VäX­ER UR HAM­NEN. ”Minst fy­ra far­tyg kom­mer in­te in i ham­nen läng­re. Och vi mås­te lät­ta upp bå­ten och ta av red­skap för att det ska gå”, be­rät­tar Mi­kael Ax­els­son. Fis­kar­na har länge för­sökt få ham­nen mudd­rad och är nu re­do att be­ta­la mil­jo­ner ur egen...

Bil­der: ULF BöR­JES­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.