STOPP FÖR AL­LA NYA UT­BE­TAL­NING­AR

GÖTEBORGS KOM­MUN BE­ORD­RAR OME­DEL­BAR OCH TO­TAL RE­VI­SION

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - Daniel OlssOn 031-62 47 57 daniel.olsson@gp.se

Det rör sig om drygt hund­ra stif­tel­ser och fon­der som un­der 2012 de­la­de ut 23,7 mil­jo­ner kro­nor – bland an­nat till väl­gö­ran­de än­da­mål, eko­no­miskt be­hö­van­de fa­mil­jer och ide­el­la för­e­ning­ar.

GP Har UN­DER det se­nas­te halv­å­ret skri­vit en rad ar­tik­lar om lä­get i sta­dens stif­tel­ser. Kom­mun­sty­rel­sen, som yt­terst an­sva­rig för­val­ta­re, be­slu­ta­de nyligen ef­ter fle­ra ut­red­ning­ar att krä­va till­ba­ka fel­ak­tigt ut­be­tal­da ar­vo­den i stif­tel­sen Os­becks­ka fon­den och läns­sty­rel­sen har kom­mit med an­märk­ning­ar i fler fall.

– Nu går vi till bot­ten med det här med en to­tal re­vi­sion, sä­ger Per Wallenius, an­sva­rig tjäns­te­man för stif­tel­ser­na vid Göteborgs stad.

– Vå­ra re­vi­so­rer går just nu ige­nom al­la för­ra årets be­vil­ja­de an­sök­ning­ar. De ska sä­ker­stäl­la att man till ex­em­pel be­talt ut till rätt des­ti­na­tion och en­ligt rätt än­da­mål, sä­ger Per Wallenius, an­sva­rig tjäns­te­man för så kal­la­de an­knut­na stif­tel­ser i sta­den.

En­liGT Ho­noM kan det med en myc­ket för­sik­tig upp­skatt­ning, ”mel­lan tum­men och pek­fing­ret”, rö­ra sig om 3 000 till 4 000 be­vil­ja­de an­sök­ning­ar un­der år 2013 som nu gås ige­nom – en ef­ter en. Och det är bråt­tom. – Ju förr desto bätt­re, det är högs­ta väx­eln som gäl­ler, sä­ger Per Wallenius.

Nå­gon lik­nan­de re­vi­sion har ald­rig gjorts ti­di­ga­re. Al­la tes­ta­men­ten från do­na­to­rer och se­nas­te årens års­re­do­vis­ning­ar har gåtts ige­nom och sta­dens ju­ri­dis­ka av­del­ning har i da­gar­na gått ut och krävt in al­la an­sök­nings­hand­ling­ar från stif­tel­ser sam­ti­digt som de fått di­rek­tiv om att in­te be­ta­la ut någ­ra me­del in­nan gransk­ning­en är klar.

sisTa VECkan i april gick ett e-post­med­de­lan­de ut från sta­dens ju­ri­dis­ka av­del­ning till fle­ra stif­tel­ser med ru­bri­ken ”OBS! Bråds­kan­de med­de­lan­de”:

”AL­LA an­knut­na stif­tel­ser ska grans­kas in­nan bok­slu­tet blir klart. Stads­led­nings­kon­to­ret, nämn­der­na och Swed­bank har ge­men­samt ta­git fram al­la stif­tel­sers tes­ta­men­ten, års­re­do­vis­ning­ar och ut­be­tal­nings­un­der­lag. Ing­en stif­tel­se kan de­la ut någ­ra bi­drag in­nan ovanstå­en­de gransk­ning är klar.”

– Re­vi­sio­nen på­går och in­nan den är klar vet vi in­te hur myc­ket me­del stif­tel­ser­na har att be­ta­la ut. Så är det all­tid, man mås­te ve­ta vad man har för eko­no­mi in­nan man de­lar ut, men re­vi­sio­nen blir mer om­fat­tan­de i år och där­för skjuts allt fram­åt, sä­ger Göteborgs stads förs­te stads­ju­rist Jan Persson. Ti­di­Ga­rE Har kri­Ti­kEn hand­lat om att per­so­ner i stif­tel­ser­nas ut­del­nings­sty­rel­ser be­ta­lat ut ar­vo­den trots att stad­gar­na i den en­skil­da stif­tel­sen an­gett att ar­vo­den in­te får be­ta­las ut el­ler att ar­vo­den ba­ra får be­ta­las ut till en be­tyd­ligt läg­re ni­vå än vad som skett.

Det har un­der de se­nas­te åren ock­så fun­nits fall där stif­tel­ser in­te be­talt ut till­räck­ligt med me­del till rätt än­da­mål och där­för för­lo­rat sin skat­te­fri­het. nU Grans­kas allT­så ett helt an­nat om­rå­de: själ­va ut­be­tal­ning­ar­na som of­ta går till en­skil­da be­hö­van­de och ide­el­la or­ga­ni­sa­tio­ner. En­ligt Per Wallenius hand­lar det in­te om att man fått tips el­ler and­ra upp­gif­ter om att det skul­le fin­nas fel­ak­tig­he­ter i ut­be­tal­ning­ar­na.

– Nej, ingen­ting så­dant. Det hand­lar om att vi vill gå till bot­ten med allt, sä­ger Per Wallenius.

Re­vi­sions­by­rån PWC har re­dan upp­dra­get att re­vi­de­ra stif­tel­ser­na, in­ne­bär det­ta stör­re kost­na­der el­ler an­ser ni att det in­går i de­ras grundupp­drag?

– Det kan jag in­te kom­men­te­ra, det är en för­hand­lings­frå­ga mel­lan par­ter­na, sta­den och re­vi­sions­by­rån.

GP har ti­di­ga­re skri­vit om att PWC i samt­li­ga upp­hand­ling­ar se­dan 2006 an­gett i si­na an­bud att just ef­ter­lev­na­den av stad­gar­na är en pri­o­ri­te­rad frå­ga vid sin re­vi­sion av sta­dens stif­tel­ser: trots det har nu fle­ra bris­ter i just den de­len upp­da­gats. PWC Har in­TE ve­lat kom­men­te­ra sitt upp­drag med hän­vis­ning till sek­re­tess men me­nar att man skött upp­dra­get helt i en­lig­het med vad som är över­rens­kom­met.

”Vår be­stäm­da upp­fatt­ning är att vi har ut­fört upp­dra­get i en­lig­het med vårt ålig­gan­de”, skri­ver re­vi­sions­by­rån.

Sam­ti­digt på­går nu en över­syn av he­la stif­tel­se­or­ga­ni­sa­tio­nen som ska va­ra klar i höst.

EX­Tra Gransk­ninG. Ett bråds­kan­de med­de­lan­de har n\li­gen s¦nts Xt till sta­dens stiI­tel­ser om att en ex­tra, to­tal gransk­ning ge­nomI¸rs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.