Stans älds­ta film­bo­lag fi­rar 25 år

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - VIK­TOR ERIKS­SON

Gö­ta­film fyl­ler 25 – och myc­ket har hänt se­dan dess. Med ut­val­da fil­mer och spe­ci­alin­bjud­na gäs­ter fi­rar Göteborgs älds­ta film­bo­lag på Bio Roy.

Gö­ta­film fi­rar 25 år på Bio Roy

FILM Gö­ta­film fyl­ler 25 år och vi­sar ut­val­da fil­mer på Bio Roy till­sam­mans med spe­ci­alin­bjud­na gäs­ter. – Vi ska fi­ra vad vi åstad­kom­mit. I dag ha­de jag in­te rått nå­gon att star­ta film­bo­lag, sä­ger grun­da­ren Christer Nil­son. Gö­ta­film är Göteborgs älds­ta film­bo­lag och Sve­ri­ges i dag älds­ta verk­sam­ma obe­ro­en­de pro­duk­tions­bo­lag. Pro­duk­tions­bo­la­get star­ta­de 1989 med att pro­du­ce­ra Kurt Olsson – fil­men om mitt liv som mig själv, ba­se­rad på Las­se Bran­de­bys po­pu­lä­ra ka­rak­tär. Se­dan dess har bo­la­get pro­du­ce­rat 20 lång­fil­mer, 15 kort­fil­mer, 10 do­ku­men­tä­rer och 30 tim­mar TV.

– Den störs­ta skill­na­den mel­lan i dag och när vi star­ta­de är att film­pro­duk­tio­ner­na i dag har bli­vit myc­ket mer in­ter­na­tio­nel­la, sä­ger Christer Nil­son.

ATT GÖ­RA FILM

i små län­der som Sve­ri­ge har med ti­den bli­vit allt tuf­fa­re. Kon­kur­ren­sen med ame­ri­kans­ka jät­te­pro­duk­tio­ner, pi­rat­ko­pi­e­ring, il­le­ga­la strea­ming­tjäns­ter och dvd-mark­na­dens död har al­la på­ver­kat. Det blir där­för svå­ra­re att hit­ta fi­nan­siä­rer i ett li­tet land och pro­duk­tio­ner­na sö­ker sig in­ter­na­tio­nellt.

– Simon och ekar­na vet jag att vi satt med i fem år för att lö­sa puss­let. I slutän­dan ha­de vi 35 fi­nan­siä­rer från fem oli­ka län­der.

CHRISTER NIL­SON

kon­sta­te­rar även att i dag finns in­te mel­lan­fil­mer­na på samma sätt läng­re. De som rik­tas till en bred publik men sam­ti­digt sat­sar ex­tra på kva­li­té. I stäl­let har det bli­vit jät­te­pro­duk­tio­ner och mas­sa små in­de­pen­dent­fil­mer me­dan myc­ket kva­li­té flyt­tat till tv.

– Det är en tuff verk­sam­het men vi över­le­ver och har gjort så i 25 år, sä­ger Christer Nil­son.

Film och tv-se­ri­e­ka­val­ka­den som skall hål­las på Bio Roy star­tar 19 maj och hål­ler på till 11 ju­ni.

I PRO­GRAM­MET BJU­DER

man på oli­ka ned­slag i Gö­ta­films pro­duk­tion. Bland vis­ning­ar­na syns den länge out­giv­na do­ku­men­tä­ren Re­pe­ti­tio­ner, om Lars Noréns fäng­el­se­pro­jekt som fick läg­gas i fry­spå­se ef­ter att fång­ar­na i do­ku­men­tä­ren var in­vol­ve­ra­de i Malex­an­der­mor­den,

Bland vis­ning­ar­na syns den länge out­giv­na do­ku­men­tä­ren Re­pe­ti­tio­ner, om Lars Noréns fäng­el­se­pro­jekt

Sve­ri­ges Oscars­bi­drag från 2008 Maria Lars­sons Evi­ga Ögon­blick och smygsuc­cén Sma­la Sus­sie. Till vis­ning­ar­na får Bio Roy ock­så be­sök av spe­ci­alin­bjud­na gäs­ter. Bland an­nat kom­mer för­fat­ta­ren Vi­veca Lärn i sam­band med vis­ning­en av tv-se­ri­en Sal­tön och jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Tom­my Ran­der är gäst i sam­band med vis­ning­en av tv-se­ri­en Upp till kamp, som hand­lar om Gö­te­borg un­der 60och 70-ta­let. 25 år är en lång tid. Vad är det som dri­ver er vi­da­re?

– För mig per­son­li­gen har det all­tid va­rit ett sam­hälls­en­ga­ge­mang. Att man vill gö­ra film som in­te ba­ra är un­der­håll­ning ut­an som ock­så bott­nar i nå­got, sä­ger Christer Nil­son.

031-62 40 00 vik­tor.eriks­son@gp.se

Bild: ELI­SA­BETH ALVENBY

e•kan pand­blad Emo­de­ra­tor fr•n ooyal­bi­o­gra­fens sän­ner), Tom­my oan­der Egäst­ta­la­re), Cornelia Bjurström Efö­rest•nda­re, Bio ooy) och Christer kil­son, pro­du­cent dö­ta­fil­mK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.