Gö­te­borg vill sat­sa på af­fär­stu­rism

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

Mö­tes­in­du­strin är luk­ra­tiv, ef­tersom af­fär­stu­ris­ter of­ta är högspen­de­ran­de. Nu stor­sat­sar Gö­te­borg för att loc­ka kon­gres­ser och kon­fe­ren­ser till stan.

Kon­gres­ser och kon­fe­ren­ser ge­ne­re­rar mil­jon­tals kro­nor var­je år. Nu stor­sat­sar stan för att loc­ka mö­tes­in­du­strin till väst­kus­ten. Se­dan 80-ta­let har Gö­te­borg vux­it som mö­tes­des­ti­na­tion – ut­bygg­nad av så väl ho­tell som kol­lek­tiv­tra­fik och flyg­lin­jer har spe­lat stor roll. Nu står Gö­te­borg in­för näs­ta steg, att rof­fa åt sig av mark­nads­an­de­lar på en allt mer kon­kur­rens­ut­satt mark­nad.

I GÖ­TE­BORG AR­BE­TAR

Gö­te­borg & co och Gö­te­borg Con­ven­tion Bu­reau, GCB, med att ut­veck­la och mark­nads­fö­ra Gö­te­borg som mö­tes­des­ti­na­tion. Det är ett lång­sik­tigt ar­be­te – en kon­gress tar mel­lan tre till fem år att ro hem.

Många ak­tö­rer del­tar i sam­ar­be­tet. En av dem är Daniel Sten­bäck, vd för Got­hia To­wers. Han be­rät­tar att af­fär­stu­ris­men är nå­got som de ak­tivt sat­sar på. Bland an­nat till­sat­tes pre­cis en ny tjänst med fo­kus på den in­ter­na­tio­nel­la mark­na­den för kon­gres­ser.

– Vi sat­sar sälj­tid på det­ta. Det in­di­vi­du­el­la af­färs­re­san­det kan vi in­te på­ver­ka i li­ka stor grad, men med kon­gres­ser kan vi ska­pa till­fäl­let själ­va, sä­ger Daniel Sten­bäck.

Gö­te­borg Con­ven­tion Bu­reau ar­be­tar främst med fo­kus på en eu­ro­pe­isk mark­nad när de re­kry­te­rar kon­gres­ser till Gö­te­borg. Ut­i­från en da­ta­bas fylld av kon­gres­ser, kon­fe­ren­ser och mö­ten väljs se­dan någ­ra ut, främst de som pas­sar Göteborgs styr­ke­om­rå­den in­om forsk­ning och in­du­stri. Ett ex­em­pel är en kon­gress i nuk­leär­me­di­cin som hålls i Gö­te­borg i höst med om­kring 5 500 del­ta­ga­re. Den förs­ta kon­tak­ten togs vå­ren 2006. Nu, åt­ta år se­na­re, är det allt­så dags.

Forsk­ning­ens sta­bi­li­tet är en av or­sa­ker­na till att mö­tes­in­du­strin in­te är sär­skilt kon­junk­turs­käns­lig, många kon­gres­ser pla­ne­ras en­ligt ett ro­te­ran­de sche­ma. GCB ar­be­tar med am­bas­sa­dö­rer in­om de be­rör­da fa­kul­te­ter­na som del­tar på mö­ten, för att få kon­gres­sen att pla­ce­ras i Gö­te­borg.

MÖ­TES­IN­DU­STRIN, IBLAND OCK­SÅ kal­lad af­fär­stu­ris­men, är luk­ra­tiv. De­le­ga­ter räk­nas of­ta som högspen­de­ran­de, de läg­ger myc­ket peng­ar på lo­gi, transport, mat och shop­ping.

Un­der pe­ri­o­den 2012-2014 ha­de Got­hia To­wers drygt 76 000 de­le­ga­ter som gäs­ter på ho­tel­let. De bod­de i snitt 2,2 dygn per per­son och spen­de­ra­de i snitt 3 700 kro­nor per dygn.

– To­talt ge­ne­re­ra­de de­le­ga­ter­na över 630 mil­jo­ner i sam­band med att de be­sök­te Gö­te­borg, sä­ger Daniel Sten­bäck.

För till ex­em­pel kon­gres­sen i nuk­leär­me­di­cin be­räk­nar Lennart Johansson, vice vd på Gö­te­borg & CO och chef för GCB, att in­täk­ter­na blir 70 mil­jo­ner kro­nor ex­klu­si­ve moms.

– Det är en sum­ma mot­sva­ran­de ett me­del­stort fö­re­tags års­om­sätt­ning som ge­ne­re­ras på ba­ra fy­ra, fem da­gar. Då till­kom­mer ock­så allt det som ut­stäl­la­re och spon­so­rer spen­de­rar, sä­ger han.

I OK­TO­BER 2015

är Got­hia To­wers och vd:n Daniel Sten­bäck med och an­ord­nar en kon­gress för nö­je­spar­ker­nas bransch­or­ga­ni­sa­tion, The In­ter­na­tio­nal As­so­ci­a­tion of Amu­se­ment Parks and At­trac­tions. Där för­vän­tas om­kring 8 000 de­le­ga­ter del­ta och ar­range­mang­et tros om­sät­ta 84 mil­jo­ner kro­nor i Gö­te­borg.

Men Gö­te­borg är in­te en­da sta­den som upp­täckt att mö­tes­in­du­strin är gynn­sam. Lennart Johansson me­nar att lös­ning­en är att er­bju­da det som finns ”on­ly in Gothen­burg”.

– En av de sto­ra kon­kur­rens­för­de­lar­na vi har är gö­te­bor­gar­na. De är ovan­ligt väl­kom­nan­de och det upp­levs som väl­digt po­si­tivt. I Gö­te­borg har vi ock­så mö­tes­an­lägg­ning­ar, ho­tell och re­stau­rang­er in­om gångav­stånd i cent­rum. Se­dan har vi dess­utom håll­bar­het, mång­fald, struk­tur och ord­ning och re­da. Nu åter­står ba­ra ut­ma­ning­en att lis­ta ut hur vi ska pa­ke­te­ra allt det­ta på bäs­ta sätt, sä­ger Lennart Johansson. TOM­MY ANDERSSON äR pro­fes­sor i tu­ris­meko­no­mi vid Han­dels­hög­sko­lan i Gö­te­borg. Han tyc­ker att af­fär­se­ve­ne­mang­en är en bra sats­ning för Gö­te­borg.

– Så som det är nu görs hy­ste­ris­ka sats­ning­ar på id­rotts­a­re­nor och lik­nan­de. I stäl­let skul­le man kun­na ka­pa åt sig mer av af­fär­stu­ris­men, som ge­ne­re­rar sto­ra peng­ar. Och det ena ute­slu­ter in­te det and­ra, af­fär­stu­ris­men är ett bra kom­ple­ment till öv­rig tu­rism.

Han be­skri­ver Göteborgs roll som eve­ne­mangs­stad som en stor ko­stym att fyl­la ut.

– Och nu har man lagt ut ko­sty­men yt­ter­li­ga­re, i al­la fall när det gäl­ler ho­tell. Jag är po­si­tiv till af­fär­stu­ris­men som en lös­ning. Gö­te­borg är re­dan starkt på den fron­ten, men kan bli be­tyd­ligt star­ka­re, sä­ger han.

Daniel Sten­bäck står i ett kon­fe­rens­rum med 12 sto­lar. Här kan mind­re grup­per ha mö­ten. I bak­grun­den skym­tar Li­se­berg, som näs­ta år ord­nar en kon­gress med 8 000 del­ta­ga­re, till­sam­mans med Got­hia To­wers.

Bild: ANNA SVAN­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.