Stark eko­no­mi

Sta­tisti­ken från EU vi­sar att Sve­ri­ge är bland de bäs­ta i klas­sen.

Göteborgs-Posten - - LEDARE - GP 13/5 -14

De­bat­ten om svensk eko­no­mi har un­der vå­ren bli­vit allt mer tek­nisk. Det så kal­la­de över­skotts­må­let och huruvi­da re­ge­ring­en le­ver upp till det­ta har va­rit ett åter­kom­man­de strids­äm­ne mel­lan An­ders Borg och Mag­da­le­na Andersson.

Tek­ni­ka­li­te­ter­na tor­de ha svårt att en­ga­ge­ra många. Möj­li­gen blir den eko­no­mis­ka de­bat­ten lät­ta­re att för­stå om man går ned till de bib­lis­ka lik­nel­ser­na. Vi har pe­ri­o­der av fe­ta år och av mag­ra år. Un­der de fe­ta åren gäl­ler det att spa­ra i la­dor­na så man har re­sur­ser när de mag­ra åren kom­mer.

Mer so­fisti­ke­rat har det­ta ut­veck­lats av eko­no­mer som J M Key­nes, som re­kom­men­de­rat un­der­ba­lan­se­ring av bud­ge­tar i då­li­ga ti­der för att sti­mu­le­ra eko­no­min och att då i gen­gäld sö­ka åstad­kom­ma över­skott i goda ti­der. HUR SER DET då ut i svensk eko­no­mi? En sam­man­ställ­ning från det eu­ro­pe­is­ka or­ga­net Eu­rostat nyligen ger svar svart på vitt. Kri­te­ri­et för en välskött eko­no­mi finns ut­tryckt i kon­ver­gens­reg­ler­na för eu­ro­län­der­na: ett bud­getun­der­skott på högst 3,0 pro­cent och en stats­skuld på högst 60 pro­cent av BNP. FI­NANS­PO­LI­TIS­KA RÅ­DET KOM i går med en rap­port om den eko­no­mis­ka po­li­ti­ken. Där finns en viss för­sik­tig kri­tik mot att över­skotts­må­let skju­tits fram­åt och ett li­tet ifrå­ga­sät­tan­de av om det fem­te jobb­skat­te­av­dra­get var rätt i ti­den.

I prak­ti­ken är det­ta kri­tik i mar­gi­na­len. Värl­den har en lång pe­ri­od av eko­no­misk ned­gång bakom sig. Svensk eko­no­mi står sig fort­fa­ran­de stark. Det räc­ker med att lyf­ta blic­ken över grän­sen och se på om­värl­den.

Sve­ri­ge ha­de för 2013 ett bud­getun­der­skott på 1,1 pro­cent. Det är klart bätt­re än de fles­ta EU-län­der. Snit­tet lig­ger på 3,3 pro­cent. Den svens­ka stats­skul­den är 40 pro­cent av BNP. Det är i prin­cip ba­ra Lux­em­burg och de bal­tis­ka län­der­na – som ti­di­ga­re ge­nom­gått stål­bad – som kan upp­vi­sa bätt­re siff­ror. Sve­ri­ge skul­le med lätt­het kva­la in som ett fö­re­gångs­land i eu­ro­zo­nen. De star­ka fi­nan­ser­na har ock­så kun­nat möj­lig­gö­ra in­sat­ser för att hål­la up­pe ef­ter­frå­gan, från skat­te­lätt­na­der till and­ra for­mer av sti­mu­lan­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.