Vi­sa tig­gar­na li­te gäst­fri­het

Göteborgs-Posten - - LEDARE - Gert Ge­lot­te

Det finns pro­blem som går att lö­sa och det finns pro­blem som vi mås­te lä­ra oss att le­va med – i var­je fall un­der över­skåd­lig tid. Fat­ti­ga EU-mi­gran­ter som sö­ker ar­be­te i Gö­te­borg och tig­gan­de ro­mer är ett mänsk­ligt och so­ci­alt pro­blem som vi mås­te lä­ra oss att le­va med. Det finns ing­en quick fix. Frå­gan är hur vi lö­ser pro­ble­met på lång sikt och hur vi le­ver med det un­der ti­den.

Köp­män­nen i cen­tra­la Gö­te­borg har be­gärt ett mö­te med po­li­sen för att få ve­ta vil­ka la­gar och reg­ler som gäl­ler.

– Vå­ra med­lem­mar vet in­te hur de skall för­hål­la sig, sä­ger Han­na Andersson på Ave­ny­för­e­ning­en.

Sva­ret är en­kelt. La­gar och reg­ler gäl­ler li­ka för al­la män­ni­skor. Det är inget brott att tig­ga, frå­gan är prö­vad i Sö­der­täl­je tings­rätt, det är in­te ofre­dan­de el­ler brott mot ord­nings­stad­gan att tig­ga ut­an­för en bu­tik och tig­gar­na ut­gör in­te en fa­ra för and­ra.

– Tig­gar­na är in­te en po­li­siär frå­ga. De är en so­ci­al­hu­man frå­ga, kon­sta­te­rar Lars Chri­s­ten­sen vid Gö­te­borgs­po­li­sen och be­kräf­tar vad fle­ra ut­red­ning­ar vi­sat. Tig­gar­na in­går in­te i kri­mi­nel­la nät­verk.

– För­tjäns­ten är för då­lig, 80 till 200 kro­nor om da­gen.

”Vå­ra med­lem­mar vet in­te hur de skall för­hål­la sig”

Men visst är det be­grip­ligt att bu­tiksä­ga­re tyc­ker det är obe­hag­ligt med tig­ga­re ut­an­för en­trén. Det är job­bigt att som shop­pan­de kund run­da en gam­mal män­ni­ska som sit­ter di­rekt på ga­tan i regn och ky­la. En fem­kro­na i mug­gen lind­rar ba­ra li­te. Det skul­le va­ra be­tyd­ligt lät­ta­re att gå in om bu­tiksä­ga­ren vi­sa­de li­te gö­te­borgsk gäst­fri­het. Bjud tig­ga­ren på en stol och li­te varmt kaf­fe från lunch­rum­met. Jag tror kun­der­na skul­le för­stå och upp­skat­ta en så­dan gest av med­mänsk­lig­het.

Göteborgs kom­mun har bör­jat vi­sa gäst­fri­het, men det går att gö­ra mer. Var­för in­te ut­se en av de ut­fat­ti­ga roms­ka by­ar­na i Ru­mä­ni­en till vänort? Kanske kan vi gö­ra nå­got där som vi slip­per gö­ra här. För det är i tig­gar­nas hem­län­der de grund­läg­gan­de pro­ble­men, fat­tig­dom och för­tryck, mås­te be­käm­pas.

Peng­ar sak­nas in­te. En­ligt par­la­mentskan­di­da­ten Eb­ba Busch Tho­or (KD) an­vän­de Ru­mä­ni­en ba­ra 20-30 pro­cent av 32 mil­jar­der eu­ro som var re­ser­ve­ra­de i EU:s so­ci­al­fond för åren 2007-2013. Or­sa­ken kan va­ra att var­je EU-pro­jekt krä­ver na­tio­nell med­fi­nan­sie­ring, för Ru­mä­ni­ens del 15 pro­cent. Men även så li­te kan va­ra myc­ket för ett fat­tigt land som Ru­mä­ni­en.

Eb­ba Busch Tho­or fö­re­slår där­för att kra­vet på med­fi­nan­sie­ring slo­pas 2015-2019. Det är ett bra för­slag. I för­e­ning med att EU-kom­mis­sio­nen skär­per kon­trol­len av hur peng­ar­na an­vänds kan det fun­ge­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.