Slu­ta fria våld­täkts­män

Göteborgs-Posten - - LEDARE - MALIN LERN­FELT 031-62 42 70 malin.lern­felt@gp.se

Åter­i­gen har en man fri­ats från våld­täkt trots att be­vis­ning­en va­rit stark. I det här fal­let hand­lar det om en 33-åring som vid en pri­vat fest i Gö­te­borg gett sig på en so­van­de kvin­na. Det är klar­lagt att sex­u­ellt um­gänge verk­li­gen ägt rum och i spa­ra­de SMS och Fa­ce­book­kon­ver­sa­tio­ner er­kän­ner man­nen över­grep­pet. Där­för döm­des han ock­så ti­di­ga­re i år i Göteborgs tings­rätt till två år och tre må­na­ders fäng­el­se.

Hov­rät­ten fri­ar dock man­nen helt. En­ligt rät­ten går det in­te att slå fast vad som skett ef­tersom man­nen nu ne­kar och kvin­nan, trots att hon upp­fat­tas som tro­vär­dig, var be­ru­sad. Så var vi där igen. Ett offer be­döms va­ra för på­ver­kad för att tas på all­var men för med­ve­ten för va­ra ”i en sär­skilt ut­satt si­tu­a­tion”. Ett stän­digt åter­kom­man­de mo­ment 22 i svens­ka dom­sto­lar. Och trots att våld­täkts­be­grep­pet ut­vid­gats och an­ta­let åtal bli­vit fler har an­ta­let fäl­lan­de do­mar mins­kat de se­nas­te åren. Det vi­sar en ak­tu­ell av­hand­ling från Lunds uni­ver­si­tet. En­ligt ju­ris­ten Frida Olsson, som lig­ger bakom un­der­sök­ning­en kan det be­ro på att dom­sto­lar­na tol­kar la­gen snä­va­re än vad lag­stif­ta­ren av­såg.

Rim­ligt­vis är det så. Ju­ri­dik är ing­en ve­ten­skap. Men det är tyd­ligt att det i dag finns ett stor glapp emel­lan hur med­bor­gar­na och de­ras re­pre­sen­tan­ter lag­stif­tar­na ser på våld­täkt och hur dom­sto­lar­na age­rar. In­om rätts­vä­sen­det fro­das fort­fa­ran­de en mo­ra­lis­tisk in­ställ­ning till kvin­nors sex­u­a­li­tet ing­en sett till ute i sam­häl­let se­dan 60-ta­let, pa­rat med en märk­lig vil­ja att va­ra mo­dern som kan ta sig ut­tryck i att en man kan fri­as för att han trod­de att off­rets upp­re­pa­de pro­tes­ter var en del i en avan­ce­rad sex­lek.

Na­tur­ligt­vis är det vik­tigt att ing­en döms för våld­täkt ut­an att det är be­vi­sat att ett brott verk­li­gen be­gåtts. I sex­u­al­brotts­mål för­svå­ras si­tu­a­tio­nen of­ta av att ord står mot ord och det sak­nas vitt­nen. Även om man kan be­vi­sa att ett sex­u­ellt um­gänge ägt rum be­hö­ver det in­te be­ty­da att det va­rit en våld­täkt. Pro­ble­met är dock att män fort­fa­ran­de fri­as trots så­väl tyd­lig be­vis­ning som vitt­nen. Do­mar­na mås­te an­pas­sas till den skärp­ta lag­stift­ning som ge­nom­förts.

Bild: CURT WARÅS

GLAPP. Lag­stif­tar­na och dom­sto­lar­na ser oli­ka på vad som är våld­täkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.