Bra plats för ho­tell?

Göteborgs-Posten - - LEDARE -

Par­til­le vill byg­ga ett ho­tell i an­slut­ning till Jon­se­reds herr­gård, och ut­nytt­ja en stall­bygg­nad på om­rå­det. Läns­sty­rel­sen är med rät­ta skep­tisk . Jon­se­red, med­herr­går­den lig­ger i an­slut­ning till ett vär­de­fullt na­tur- och re­kre­a­tions­om­rå­de, In­fra­struk­tu­ren är in­te alls an­pas­sad till ho­tell­verk­sam­het.

Sam­hälls­bygg­nads­che­fen Jör­gen Her­mans­son sä­ger till GP att han in­te an­ser att läns­sty­rel­sens ytt­ran­de ger an­led­ning att av­slu­ta ar­be­tet. Må så va­ra, men det finns in­te hel­ler an­led­ning för kom­mu­nen att kö­ra huYXGHW L VDQGHQ (WW KHOKHWV­för­slag mås­te pre­sen­te­ras som tar hän­syn till läns­sty­rel­sens oro, och in­ne­bär hän­syn till na­tur­vär­den. Om det­ta nu är möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.