Fak­ta: höj­da hy­ror vän­tar

Göteborgs-Posten - - NYHETER - EvA­LIs BJÖRK

Många av de hus som bygg­des un­der mil­jon­pro­gram­så­ren 1964 –1975 är i be­hov av re­no­ve­ring.

Dess­utom slu­kar de ener­gi och ska ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ras.

En­ligt Hy­res­gäst­för­e­ning­en be­ty­der det of­ta en hy­res­höj­ning på mel­lan 30 och 40 pro­cent ef­ter re­no­ve­ring. han ME­nar att re­no­ve­ring­en in­ne­bär enor­ma kost­na­der och att lä­gen­he­ter­na i nå­gon me­ning är pris­vär­da.

– Sam­ti­digt är det ro­ligt att Po­sei­don har allt det här mil­jötän­ket och att så­da­na här sats­ning­ar även görs i för­orts­om­rå­den. Hu­sen är jät­te­bra, men att gö­ra det stor­ska­ligt be­ty­der sto­ra kost­na­der. Jag tror in­te de får täck­ning för si­na kost­na­der trots de nya hy­ror­na.

Om två år ska samt­li­ga fem punkt­hus va­ra fär­digre­no­ve­ra­de. Ener­gi­för­bruk­ning­en be­räk­nas mins­ka med 70 pro­cent.

– Jag vill in­te svart­må­la, men vil­ka har råd att be­ta­la? Ris­ken finns att det är so­ci­al­för­valt­ning­en som får gå in, sä­ger Pa­trik Ha­ken­myr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.