DYG­NET RUNT

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

06.37 Gö­te­borg Strax fö­re ned­far­ten till Tingstads­tun­neln i sö­der­gå­en­de rikt­ning kol­li­de­rar en last­bil och en per­son­bil. Ing­en per­son ska­das, men olyc­kan ut­gör ett visst hin­der i tra­fi­ken. Po­li­sen skri­ver en min­ne­san­teck­ning. 07.29 Gö­te­borg Ett in­brott sker på Ved­bac­ken i Slotts­sko­gen. Verk­tyg och en golf­bil är stul­na. Gär­nings­män­nen lämnar kvar en vin­kelslip på brotts­plat­sen. 08.58 Le­rum Vid Tol­le­red på Nääs fa­bri­ker upp­täc­ker per­so­nal att det va­rit in­brott. Nå­gon har bru­tit sig in i fle­ra för­råd och det sak­nas ma­ski­ner och verk­tyg. 14.33 Borås Ett lä­gen­hets­in­brott har skett på Huldre­ga­tan. Det är lä­gen­hets­in­ne­ha­va­ren som upp­täc­ker det när hon kom­mer hem. Nå­gon har ta­git sig in och le­tat ige­nom lä­gen­he­ten. Oklart vad som stu­lits men po­lis skic­kas för att ta upp an­mä­lan och gö­ra en brotts­plats­un­der­sök­ning. 15.43 Mel­le­rud En kol­li­sion in­träf­far mel­lan en hus­bil och en älg på E 45. Olyc­kan sker i norr­gå­en­de rikt­ning. Po­li­sen rap­por­te­rar lind­ri­ga per­sonska­dor. Äl­gens öde fram­går in­te. 16.06 Troll­hät­tan På E 45 i kors­ning­en mel­lan Lex­torps­vä­gen och Gö­te­borgs­vä­gen kol­li­de­rar två per­son­bi­lar. Det ska rö­ra sig om en så kal­lad si­do­kol­li­sion med sto­ra tra­fik­pro­blem som följd. Dock inga all­var­li­ga­re per­sonska­dor en­ligt de upp­gif­ter som po­li­sen får från plat­sen. 16.13 Gö­te­borg Vid ett fö­re­tag på Möln­dals­vä­gen skär en per­son sig i hand­le­den och förs med am­bu­lans till Möln­dals sjuk­hus. Po­lis skri­ver en an­mä­lan om ar­bets­platso­lyc­ka. 18.41 Sven­ljunga I Norr­skog har brand bru­tit ut i ett öde­hus. Or­sa­ken till bran­den är okänd. Hu­set är helt över­tänt och rädd­nings­tjäns­ten är på plats. 18.57 Fal­kö­ping I Löv­ber­ga blir en cy­klist påkörd av en så kal­lad Epatrak­tor. Cy­klis­ten förs i am­bu­lans till sjuk­hus med ska­dor som in­te be­skrivs som lind­ri­ga, en­ligt po­li­sens pressta­les­man Pe­ter Ad­lers­son. Epatrak­torn tas i be­slag för tek­nisk un­der­sök­ning. 20.17 Gö­te­borg På Eklan­da­ga­tan blir en man rå­nad av en per­son som kom­mer på en ve­spa. Han kän­ner att det brän­ner till i ryg­gen och se­dan tar rå­na­ren en väs­ka med en da­tor i och för­svin­ner från plat­sen. Man­nen är fy­siskt oskadd men skär­rad ef­ter rå­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.