OSCAR JANS­SON

Göteborgs-Posten - - NYHETER - CHRISTINA WAG­NER

Bor: Kungälv ål­der: 17 år Lä­ser: Na­tur på Hvit­feldska­gym­na­si­et i Gö­te­borg

Jäm­ställd­het och mil­jö är så­da­na frå­gor som EU har makt över. Se­dan tyc­ker jag det är vik­tigt att EU ver­kar för fred och tar hård ställ­ning mot Ryss­land. VAL­AR­BE­TA­RE. Li­na Persson, Em­ma Bengt­sing och Oscar Jans­son har fått ett an­norlun­da ex­tra­jobb. De­ras upp­drag är att se till att fler Kungälvs­bor går och rös­tar, bå­de nu i maj och i sep­tem­ber. de ska få Kungälvs­bor­na att rös­ta. Oscar Jans­son, Em­ma Bengt­sing och Li­na Persson pri­o­ri­te­rar oli­ka frå­gor i EU-va­let men me­nar att de vik­ti­gas­te frå­gor­na i maj är jäm­ställd­het och mil­jö. Oscar Jans­son tipsar om att det re­dan nu går att rös­ta, och om SVT:s val­kom­pass där det en­kelt och snabbt går att få en upp­fatt­ning om vem och vil­ket par­ti man ska rös­ta på.

– Må­let är över 50 pro­cent i val­del­ta­gan­de, men vi sat­sar på 100 pro­cent gi­vet­vis, sä­ger Oscar Jans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.