Fak­ta: Mers

Göteborgs-Posten - - UTLAND -

Namn: Co­ro­na­vi­rus-Midd­le East Re­spi­ra­to­ry Syndro­me Co­ro­na­vi­rus (MERS-CoV). På­min­ner om sars, svår akut re­spi­ra­to­risk sjuk­dom, som kräv­de uppe­mot 800 liv i Asi­en 2003.

Symp­tom: Hos­ta, halsont, and­nings­svå­rig­he­ter och h¸g fe­ber.

Sprid­ning: Kon­takt­smit­ta el­ler via luf­ten från host­ning­ar och nys­ning­ar.

Fö­re­bygg smit­ta: Tvät­ta hän­der­na of­ta. Ät väl ge­nom­stekt el­ler kokt mat, sk¸lj gr¸nsa­ker och frukt väl och und­vik opast¸ri­se­ra­de pro­duk­ter, i syn­ner­het ka­mel­mj¸lk. Und­vik kon­takt med djur, i syn­ner­het ka­me­ler. Råd­frå­ga lä­ka­re inf¸r resa om man li­der av nå­gon kro­nisk sjuk­dom som kan ¸ka ris­ken att in­sjuk­na.

Käl­la: Folk­hälso­myn­dig­he­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.