Än­nu en flyk­ting­tra­ge­di

Göteborgs-Posten - - UTLAND -

I TA L I E N : Fle­ra män­ni­skor upp­ges ha mist li­vet när en båt fylld med flyk­ting­ar i går sjönk ut­an­för söd­ra Ita­li­ens kust. En­ligt den ita­li­ens­ka ny­hets­by­rån An­sa in­träf­fa­de olyc­kan un­ge­fär 100 nau­tis­ka mil ut­an­för ön Lam­pe­du­sa och ”fle­ra krop­par” har bär­gats, samt att att om­kring 200 har räd­dats. En­ligt ny­hetska­na­len Sky G24 be­fann sig 400 om­bord.

I sön­dags dog över 40 män­ni­skor när en flyk­ting­båt sjönk ut­an­för den li­bys­ka kus­ten. (TT-AFP)

Drö­na­r­at­tack dö­da­de sex

JE­MEN: En drö­na­r­at­tack dö­da­de sex miss­tänk­ta al-Qai­da­med­lem­mar i Marib-pro­vin­sen ös­ter om Je­mens hu­vud­stad i går.

At­tac­ken ut­för­des mot en bil som de om­kom­na fär­da­des i, en­ligt upp­gif­ter från klan­med­lem­mar till AFP. At­tac­ken är den förs­ta av sitt slag se­dan den je­me­ni­tis­ka mi­li­tä­ren in­led­de en mi­li­tärof­fen­siv mot al-Qai­da i söd­ra Je­men i slu­tet av april.

USA är det en­da land som har drö­na­re över Je­men, men er­kän­ner säl­lan of­fent­ligt sin in­bland­ning i det hem­li­ga pro­gram­met, en­ligt AFP. (TT-Reu­ters)

Gruv­ar­be­ta­re mör­da­de i Sydafrika

SYDAFRIKA: Tre gruv­ar­be­ta­re hac­ka­des till döds på mån­da­gen i ett gruv­di­strikt i Sydafrika. Två av ar­be­tar­na mör­da­des på väg till ar­be­tet, den tred­je at­tac­ke­ra­des hem­ma där ock­så hu­strun dö­da­des, upp­ger en ta­les­man för gruv­ar­be­tar­fac­ket NUM.

En strejk på­går se­dan fy­ra må­na­der bland tu­sen­tals ar­be­ta­re som ut­vin­ner pla­ti­na. (TT-AFP)

Norr­man gri­pen för över­grepp

RU­MÄ­NI­EN: En 59-årig norr­man har gri­pits av ru­mänsk po­lis miss­tänkt för över­grepp mot fle­ra barn. Po­li­sen sägs ock­så ha hit­tat bil­der i man­nens ägo på över­grep­pen.

Man­nen greps i sta­den Ploi­esti norr om Bu­ka­rest och har nu häk­tats i en må­nad, upp­ger ru­mänska me­di­er som ci­te­ras av tid­ning­en Ver­dens Gang.

En­ligt de ru­mänska me­di­er­na var gri­pan­det av 59-åring­en ett led i en stör­re po­lis­ak­tion mot pe­do­fi­ler som va­rit in­blan­da­de i över­grepp mot barn. (TT-NTB)

Över 200 grip­na i nord­väst­ra Ki­na

KI­NA: Po­lis har de se­nas­te vec­kor­na gri­pit 232 per­so­ner i Xin­ji­ang i nord­väst­ra Ki­na, miss­tänk­ta för att spri­dit vi­de­or som ”främ­jar ter­ro­rism”, en­ligt stat­li­ga me­di­er.

Gri­pan­de­na kom­mer ef­ter en pe­ri­od av våld­sam­ma at­tac­ker i och ut­an­för pro­vin­sen, som myn­dig­he­ter­na be­skyllt se­pa­ra­tis­ter från Xin­ji­ang att lig­ga bakom. Den värs­ta in­träf­fa­de i mars, då 29 per­so­ner dö­da­des i en mas­sa­ker på en sta­tion i Kun­ming, i syd­väst­ra Ki­na. Xin­ji­ang är en gles­be­fol­kad re­gi­on i nord­väst­ra Ki­na, med sto­ra gas- och ol­je­fyn­dig­he­ter. (TT-AFP)

För­sva­ret får bö­ta för me­di­e­spi­o­nage

NOR­GE: Det nors­ka för­sva­rets un­der­rät­tel­se­av­del­ning, den så kall­la­de e-ba­tal­jo­nen, vän­tas få be­ta­la bö­ter på 75 000 nors­ka kro­nor för olov­lig re­gi­stre­ring av jour­na­lis­ter.

Den nors­ka da­ta­in­spek­tio­nen, Da­tor­til­sy­net, kon­sta­te­rar att över­vak­ning­en for­mellt hand­la­de om att mi­li­tä­ren ”be­hand­lat per­son­upp­gif­ter om nio nors­ka jour­na­lis­ter ut­an att det fö­relåg en rätts­lig grund”. E-ba­tal­jo­nen har nu tre vec­kor på sig att an­mär­ka mot bö­tes­be­slu­tet. (TT-NTB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.