Fak­ta: Kri­sen i öst­ra Ukrai­na

Göteborgs-Posten - - UTLAND - ERIK PAULSSON RÖNNBÄCK VIK­TOR NUMMELIN

Se­dan den 6 april oc­ku­pe­rar pro­rys­ka se­pa­ra­tis­ter myn­dig­hets­bygg­na­der i ett ti­o­tal stä­der i öst­ra Ukrai­na. Må­let är själv­stän­dig­het och an­slut­ning till Ryss­land ef­ter Krim­halvöns ex­em­pel.

Up­p­ro­ret är även en pro­test mot den till­för­ord­na­de re­ge­ring­en i Ki­ev som tog mak­ten i slu­tet av feb­ru­a­ri ef­ter att ha stör­tat ex­pre­si­den­ten Vik­tor Ja­nu­ko­vytj.

Re­ge­ring­en ge­nom­för en ”an­ti­ter­ro­risto­pe­ra­tion” med hjälp av ar­mén för att slå ned up­p­ro­ret. Minst 49 män­ni­skor har en­ligt ukrains­ka myn­dig­he­ter dö­dats i Do­netsk se­dan oro­lig­he­ter­na bör­ja­de, och 42 i Odes­sa.

Se­pa­ra­tis­ter­na har ut­ro­pat själv­stän­dig­het för re­gi­o­ner­na Lu­hansk och Do­netsk, med om­kring 7 mil­jo­ner av Ukrai­nas 46 mil­jo­ner in­vå­na­re.

Käl­lor: AFP, Reu­ters upp nå­gon gräns för det bju­der ba­ra in Ryss­land att age­ra fram till och med den grän­sen, sä­ger ex­em­pel­vis Stor­bri­tan­ni­ens ut­ri­kesmi­nis­ter Wil­li­am Ha­gue. EU:S SYN På folk­om­röst­ning­ar­na i sön­dags är en­kel. ”Fejk­siff­ror”, sä­ger Bildt. ”Noll tro­vär­dig­het”, en­ligt Ha­gue.

Frå­gan är vad som kom­mer att ske när det EU-stöd­da pre­si­dent­va­let ska hål­las om två vec­kor.

– Jag tror att det finns ... en stark öns­kan från folk om att del­ta i va­let. Frå­gan är om de kom­mer att tillå­tas att gö­ra det, sä­ger Bildt.

– Vi be­hö­ver en na­tio­nell di­a­log – men det är svårt att fö­ra en så­dan i en öp­pen och de­mo­kra­tisk an­da så länge som det finns be­väp­na­de män som ho­tar och ter­ro­ri­se­rar be­folk­ning­en, sä­ger Fin­lands ut­ri­kesmi­nis­ter Erk­ki Tu­o­mio­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.