”Jag pro­me­ne­rar of­ta i Hjäll­bo­sko­gen till­sam­mans med min pojk­vän. Vi har ing­en skog i Gdansk så gröns­kan och still­he­ten är spe­ci­ell.”

Göteborgs-Posten - - NAMN -

– In­nan man lär sig språ­ket är det svårt, men jag upp­täck­te att jag kan en hel del eng­els­ka. Som stä­ders­ka är man gans­ka en­sam och jag läs­te ba­ra svens­ka en kväll i veckan ef­tersom jag ar­be­ta­de på da­gar­na. Där­för tog jag chan­sen att pra­ta så fort nå­gon kund var hem­ma, sär­skilt med bar­nen.

Sam­ti­digt le­ta­de hon ak­ti­vi­te­ter där hon kun­de lä­ra sig mer. Hon prö­va­de vol­ley­boll och kontaktade stads­mis­sio­nen, men de vil­le ha sche­ma­bund­na vo­lon­tä­rer.

En dag upp­täck­te hon nå­got som såg ut som ett kul­tur­hus för äld­re. Fle­ra vec­kor i rad pas­se­ra­de hon för­bi ut­an­för in­nan hon tog mod till sig och gick in. Ef­ter en tim­mes sam­tal, vi­sa­des hon runt av förestånda­ren och häl­sa­des väl­kom­men som vo­lon­tär.

– Ibland spe­lar de bou­le och då är det all­tid nå­gon som be­hö­ver hjälp. Per­so­na­len ord­nar da­ta­kur­ser och en mas­sa ro­li­ga ut­flyk­ter. Ibland går jag för­bi kanske en tim­me, tar en fi­ka el­ler pro­me­nad med nå­gon av de äld­re, sä­ger hon skrat­tar åt min­net när hon förs­ta gång­en hör­de värm­länds­ka och in­te för­stod ett en­da ord. NU­ME­RA IN­FOR­ME­RAR HON and­ra pols­ka tje­jer om svens­ka språ­ket och sam­häl­let. Hon hål­ler fö­re­drag och ger tips om se­värd­he­ter i Po­len, sär­skilt om hemsta­den Gdansks vack­ra bygg­na­der och hi­sto­ris­ka plat­ser. Förs­ta gång­en hon pro­me­ne­ra­de

FöR­VAND­LAS. Aga­ta Fili­nowicz nju­ter av en kopp kaf­fe på ute­plat­sen. In­för som­ma­ren ska den för­vand­las till en prun­kan­de i Va­sas­tan blev hon besvi­ken, men nu vet hon att var­je plats har sin charm och hemsta­den lig­ger ba­ra en tim­mes flyg­re­sa från Sä­ve.

– I Gö­te­borg finns fan­tas­tisk na­tur. Jag pro­me­ne­rar of­ta i Hjäll­bo­sko­gen till­sam­mans med min pojk­vän. Vi har ing­en skog i Gdansk så gröns­kan och still­he­ten är spe­ci­ell. And­ra plat­ser som jag gär­na åter­vän­der till är Jon­se­reds träd­går­dar och öar­na i Söd­ra skär­går­den men ock­så till Berg­sjön, som är ett jät­te­fint om­rå­de.

Ut­sik­ten från bergs­kam­men i Hjäll­bo­sko­gen är mäk­tig. Ne­dan­för bre­der Gö­ta älv­da­len ut sig. Pyt­tesmå bi­lar rör sig snabbt i bå­da rikt­ning­ar­na. Långt bort i väs­ter skym­tar Mast­hugg­s­kyr­kan och norrut Ang­e­reds­bron. Sti­gen ut till bran­ten är en av­stic­ka­re från na­tur­om­rå­dets pro­me­nads­ling­or och el­ljus­spår. Kol­res­ter och kvar­glöm­da gal­ler vitt­nar om att plat­sen är ett po­pu­lärt grill­stäl­le.

Det har bli­vit dags för kaf­fe och hem­ba­kad jord­gubb­står­ta på ute­plat­sen. Pojk­vän­nen Andrzej skö­ter ser­ve­ring­en. Han fri­a­de för någ­ra må­na­der se­dan när de var på

”Det som är bra med att stä­da är att man har tid att tän­ka.”

be­sök hos hans för­äld­rar i Po­len. Nu har allt vä­sent­ligt fal­lit på plats: kär­le­ken, ar­be­tet och bo­sta­den. ATT Vå­GA SLU­TA som stä­ders­ka var ett stort steg. I Po­len ar­be­ta­de hon som as­si­stent åt en guld­smed och till­ver­ka­de smyc­ken av bärn­sten, men ar­bets­mark­na­den för hant­ver­ka­re i Gö­te­borg ver­ka­de kärv. Dess­utom är fos­sil trä­kå­da in­te li­ka po­pu­lärt som i Gdansk, som va­rit han­dels­cent­rum för bärn­sten se­dan me­del­ti­den.

– Jag kän­de att jag vil­le ar­be­ta med män­ni­skor. Det som är bra med att stä­da är att man har tid att tän­ka. På Vux­en­ut­bild­ning­en kun­de de in­te hjäl­pa mig ef­tersom jag re­dan har en gym­na­si­e­ut­bild­ning. Till sist hit­ta­de jag själv en ettå­rig ut­bild­ning till per­son­lig as­si­stent på Folk­hög­sko­lan. Många var in­tres­se­ra­de men jag lyc­ka­des bli ut­ta­gen ef­ter en intervju.

Nu ex­tra­ar­be­tar hon på hel­ger, kväl­lar och nät­ter som stödas­si­stent på sin prak­tik­plats, som är ett grupp­bo­en­de för psy­kiskt sju­ka. Tan­ken är att få er­fa­ren­het och hit­ta sin egen in­rikt­ning in­om vår­den. Kanske fort­sät­ter hon in­om

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.