13 MAJ

Göteborgs-Posten - - NAMN -

1924 gif­ter sig Mar­le­ne Di­etrich och Ru­dolf Sie­ber. Tro det el­ler ej, men äk­ten­ska­pet va­ra­de i mer än 50 år. 1940 tre da­gar ef­ter att han har bli­vit Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter, hål­ler Winston Chur­chill sitt Blod, svett och tå­rar-tal i det eng­els­ka un­der­hu­set där han be­rät­tar för si­na lands­män vad de har att vän­ta sig un­der den när­mas­te ti­den. 1943 ka­pi­tu­le­rar de tys­ka och ita­li­ens­ka trup­per­na un­der ge­ne­ral Rom­mels be­fäl i Nord­af­ri­ka. 1949 vin­ner Sve­ri­ge för förs­ta gång­en över Eng­land i en fot­bolls­lands­kamp. På Råsun­da in­för 38 000 jub­lan­de åskå­da­re be­seg­rar Gun­nar Gren, Kalle Svensson och de and­ra grab­bar­na eng­els­män­nen med 3-1. 1979 föd­des Prins Carl Philip, mel­lan­sys­ko­net i kung­a­fa­mil­jen. 1989 er­öv­rar tv-sa­ti­ri­kern Las­se Bran­de­by och Göteborgs-tv hu­mor­pri­set i Montreux för sin un­der­håll­nings­se­rie om Kurt Olsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.