Ewa Norén

Göteborgs-Posten - - NAMN -

Ewa Norén, vår kä­ra vän har av­li­dit, 65 år gam­mal. Hon sörjs av si­na dött­rar Sop­hia och Anna med fa­mil­jer, brö­der, många vän­ner och kol­le­gor. Ewa kom till Gö­te­borg 1968 från Norr­bot­ten (Ka­lix Nyborg) för att ut­bil­da sig till lä­ra­re. Hon fick snabbt ar­be­te men fort­sat­te att fort­bil­da sig i histo­ria, ar­ke­o­lo­gi, geo­lo­gi mm. Hon ar­be­ta­de med ål­dersin­te­gre­ra­de klas­ser där hon ut­veck­la­de så sti­mu­le­ran­de un­der­vis­nings­ma­te­ri­al så att hon om­bads att skri­va någ­ra lär­o­böc­ker med tvär­ve­ten­skap­lig pro­fil. EWA TOG MED sitt en­ga­ge­mang i me­del­tids­hi­sto­ria in i un­der­vis­ning­en och fick med barn och för­äld­rar i te­a­ter­pro­jekt bland an­nat där de till­sam­mans syd­de klä­der och fick pro­va på me­del­tids­liv.

Ewa var in­spi­re­ran­de och öpp­na­de nya värl­dar för oss vän­ner, hon var kre­a­tiv in­om många om­rå­den som mat­lag­ning, klä­der, tex­tilska­pan­de, hem­in­red­ning och od­ling.

Ewa ha­de en om­fat­tan­de all­män­bild­ning, läs­te myc­ket, all­tid ny­fi­ken. Vi har al­la min­nen av hen­ne hem­ma hos oss, väx­ter, ste­nar, böc­ker och an­nat som vi in­spi­re­rats till av hen­ne. Hon var om­tänk­sam och ge­ne­rös och hen­nes dör­rar stod all­tid öpp­na för oss. EWA FICK KÄM­PA un­der de se­nas­te 10-15 åren med svår sjuk­dom men tack va­re sin okuv­li­ga vil­ja kun­de hon än­då fort­sät­ta med si­na in­tres­sen. Hon ha­de en stark in­tegri­tet som hjälp­te hen­ne att ta sig ige­nom svå­rig­he­ter.

Vi minns hen­ne som en varm, le­van­de och tro­fast vän in i det sista. Ma­ri­an­ne Ahl­bäck

Ingrid Boar­dy Eb­ba Holm­berg Marie-Louise Lind­berg

Mia Lind­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.