Eke­berg bor­de få en egen ga­ta

Göteborgs-Posten - - VÄRLDENS GÅNG -

I sitt kå­se­ri (VG 4 maj) skri­ver Dan Sjögren om ma­rin­må­la­ren Ja­kob Häggs mål­ning av ostin­di­e­fa­ra­ren Fin­land på Sjö­fartsmu­se­et. Han be­rät­tar att mål­ning­en vi­sar skep­pet un­der den våd­li­ga stor­men på Nord­sjön som det rå­ka­de in i på ut­re­san till Ki­na i ja­nu­a­ri 1770

Carl Gustav Eke­berg är Ostin­dis­ka kom­pa­ni­ets mest kän­de kap­ten som bör­ja­de sin kar­riär där 1742 och gjor­de tio re­sor till Ki­na, varav sex som be­fäl­ha­va­re. In­nan han på 1760-ta­let för­vär­va­de går­den Al­tom­ta i Upp­land ha­de han och hans fa­milj sin fas­ta bo­stad på Ami­ra­li­tets­för­sam­ling­ens om­rå­de i Ma­jor­na, och han kun­de för­tjä­na att få en ga­ta upp­kal­lad ef­ter sig i stads­de­len. Eke­berg var in­te ba­ra en skick­lig na­vi­ga­tör, han ha­de ett ve­ten­skap­ligt in­tres­se och bi­drog med ar­tik­lar i Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­ens hand­ling­ar, ritade sjö­kort, no­te­ra­de kom­pas­sens miss­vis­ning­ar på den ostin­dis­ka rut­ten, skrev om jord­bru­ket i Ki­na och må­la­de fis­kar i ak­va­rell. Hans bi­o­gra­fi av Tor­kel Stål­marck kom för ett par år se­dan ut i Göteborgs Kungl. Ve­ten­skap­s­och Vit­ter­hets-Sam­häl­les skrift­se­rie och finns att kö­pa på Uni­ver­si­tets­bib­li­o­te­ket: Ostin­di­e­fa­ra­ren Carl Gustav Eke­berg 1716-1784.

Kristi­na Sö­der­palm EfilK dr hKcK, fK­dK förs­te in­ten­dent

p• dö­te­borgs ptads­mu­se­um)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.