Kring­led ef­fek­tiv

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT - Till Åsa Ö, 10/5 Hå­kan E

Du har miss­för­stått det­ta med för­bi­fart el­ler kring­led som det nor­malt kall­las. En så­dan an­vänds in­te ba­ra av dem som skall pas­se­ra en ort ut­an är ock­så

SLUT­RE­PLIK till stor nyt­ta för or­tens eg­na. I vårt fall i Gö­te­borg skul­le det bli na­tur­ligt för Hi­sings­bor­na att ta för­bi­far­ten för att kö­ra sö­derut och för Möln­dals- och Frölun­da­bor­na när de skall norrut.

Ditt på­stå­en­de vad gäl­ler Stock­holm att ba­ra fem pro­cent av tra­fi­kan­ter­na på E 4:an skul­le få nyt­ta av en kring­led är på samma sätt miss­vi­san­de.

Re­so­ne­mang­et att det är me­nings­löst att byg­ga kring­le­der då des­sa snart blir över­las­ta­de är ock­så un­der­ligt. Man und­rar då gi­vet­vis hur tra­fik­si­tu­a­tio­nen skul­le se ut ut­an kring­le­der.

Att byg­ga berg­tunn­lar i fast berg är re­la­tivt sett bil­ligt. En för­bi­fart för E 6:an från Ma­ri­e­holms­tun­neln och un­der Ör­gryte till Möln­dal till­sam­mans med en kor­ta­re och ef­fek­ti­va­re stäck­ning av Väst­län­ken via He­den och Kors­vä­gen skul­le san­no­likt in­te kos­ta myc­ket mer än det myc­ket dy­ra och kom­pli­ce­ra­de byg­get av Väst­län­ken via Ha­ga.

Man be­hö­ver in­te va­ra bil­kra­ma­re för att ifrå­ga­sät­ta Väst­län­ken via Ha­ga!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.