Val­fläs­ket härsk­nar

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT - Er­fa­ren väl­ja­re

Å ena si­dan om­hul­das den kol­lek­ti­va av­talsmo­del­len av fac­ken och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Å and­ra si­dan sä­ger bå­da nej till lagstad­gad mi­ni­mi­lön. Där­e­mot har Ste­fan Lö­ven (S) inget emot att stäl­la ut ett löf­te till vård­fac­ken om rätt till hel­tid i vår­den. Det (om nå­got) är väl in­bland­ning i den kol­lek­ti­va av­talsmo­del­len? Dess­utom: med vil­ken ver­kan?

Rätt till hel­tid är in­te det­sam­ma som att all vård­per­so­nal kom­mer att få hel­tid. Det be­stäms av vård­gi­var­na i för­hål­lan­de till ka­pa­ci­tets­be­ho­vet och den be­man­ning det krä­ver. Skul­le be­man­ning­en över­sti­ga ka­pa­ci­tets­be­ho­vet, skul­le vi få en orim­ligt dyr vård i Sve­ri­ge. Där­med säm­re till­gång till vård för pa­ti­en­ter­na.

Ut­spe­let kan där­för in­te ses på an­nat sätt än val­fläsk av den gam­la he­der­li­ga S-mo­del­len. Lo­va runt och håll tunt. När val­se­gern väl är bär­gad får vi se ett helt an­nat re­sul­tat än det ut­lo­va­de. Dess­utom i det här av­se­en­det till in­te för­plik­ti­gan­de. Upp­fylls in­te vallöf­tet är det gi­vet­vis lands­ting­en som får bä­ra hund­hu­vu­det. In­te S och Ste­fan Lö­ven. Hur många väl­ja­re kom­mer i år (2014) att gå på den mi­nan?

I stri­dens het­ta bör­jar val­fläs­ket re­dan att härsk­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.