ESC öp­pet för al­la med­lem­mar

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT - Till Ny­fi­ken mu­sikäls­ka­re, 10/5

”Ny­fi­ken mu­siklä­ra­re” und­rar om ESC (in­te ”me­lo­di­festi­va­len”, som han/ hon skri­ver) in­te är ”en musiktävli­ng för län­der i Eu­ro­pa”.

REPLIK

Sva­ret är en­kelt nej: ESC ar­ran­ge­ras av Eu­ro­pe­is­ka ra­dio- och TV-uni­o­nen, EBU, och en­da kra­vet för del­ta­gan­de i ESC är att lan­det ska ha ett na­tio­nellt TV-bo­lag som är med­lem i EBU.

EBU har med­lem­mar även i Asi­en och Afri­ka. Där­för har i ESC även täv­lat ic­ke-eu­ro­pe­is­ka län­der såsom Ar­me­ni­en, Azer­bajdz­jan, Ge­or­gi­en, Israel och Ma­roc­ko. Li­ba­non och Tunisien har va­rit på vip­pen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.