Lär av Skat­te­ver­ket

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT - Mar­kus Ot­te­mark

Gö­te­borg mås­te för­bätt­ra fö­re­tagskli­ma­tet. En bra start är änd­ra­de at­ti­ty­der, men fram­för allt att lä­ra av and­ra kom­mu­ner, skri­ver Mar­kus Ot­te­mark, Väst­svens­ka Han­dels­kam­ma­ren. Sve­ri­ges bäs­ta fö­re­tagskli­mat finns i Stock­holms­re­gi­o­nen. Det vi­sar Svenskt Nä­rings­livs se­nas­te ran­king. Sju av de tio högst ran­ka­de kom­mu­ner­na finns i Stor­Stock­holm. Västsve­ri­ges kom­mu­ner får be­tyd­ligt mer blyg­sam­ma pla­ce­ring­ar.

Var­för det är så vet vi in­te. Men det är oac­cep­ta­belt.

Fö­re­tagskli­ma­tet hand­lar i stor ut­sträck­ning om at­ti­ty­der och hur man från kom­mu­nen ser på nä­rings­li­vet och på sin myn­dig­hets­roll. At­ti­ty­der går att för­änd­ra. Ett ak­tu­ellt ex­em­pel är Skat­te­ver­ket. Många av oss har nyligen de­kla­re­rat och åter­i­gen sla­gits av hur en­kelt det bli­vit. Myn­dig­he­tens anam­man­de av ny tek­nik är en för­kla­ring men li­ka be­ty­del­se­full är de­ras för­änd­ra­de syn på skat­te­be­ta­lar­na. Ti­di­ga­re mät­tes fram­gång i hur många fel som hit­ta­des i de in­läm­na­de de­kla­ra­tio­ner­na. I dag är det pre­cis tvärtom. Fram­gång mäts i an­ta­let de­kla­ra­tio­ner som är rätt från bör­jan. Även re­kry­te­ring­en har på­ver­kats. Ska du få jobb på Skat­te­ver­ket i dag mås­te du va­ra hjälp­sam och för­kla­ran­de, in­te en fel­sö­kan­de by­rå­krat.

Lär av varand­ra

Skat­te­ver­kets för­vand­ling kan tjä­na som in­spi­ra­tion för Västsve­ri­ges kom­mu­ner. Än­nu vik­ti­ga­re är att kom­mu­ner­na lär av varand­ra. Vad har Ale och Ekerö gjort för att för­bätt­ra sitt fö­re­tagskli­mat? Var­je kom­mun är unik och att helt ko­pi­e­ra ett kon­cept fun­ge­rar säl­lan, men det går att häm­ta lär­do­mar från and­ra.

Han­dels­kam­ma­ren har i snart tre år sam­ar­be­tat med någ­ra väst­svens­ka kom­mu­ner i syf­te att för­bätt­ra fö­re­tagskli­ma­tet. En av des­sa är Marks kom­mun som un­der pe­ri­o­den sti­git 111 pla­ce­ring­ar på Svenskt Nä­rings­livs ran­king. Det förs­ta och vik­ti­gas­te ste­get togs då kom­mun­che­fen till­sam­mans med le­dan­de po­li­ti­ker från bå­da bloc­ken be­stäm­de sig för att pri­o­ri­te­ra fö­re­tagskli­ma­tet. Det är ing­en ga­ran­ti för ett bra fö­re­tagskli­mat, men det är en för­ut­sätt­ning.

Vi vill att Västsve­ri­ge ska va­ra den re­gi­on i Sve­ri­ge som har bäst fö­re­tagskli­mat. Västsve­ri­ges po­li­ti­ker be­stäm­mer om vi ska nå dit – nä­rings­li­vet hjäl­per gär­na till.

pro­jekt­le­da­re lo­kalt fö­re­tagskli­mat

Väst­svens­ka Han­dels­kam­ma­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.