Kort sagt

Göteborgs-Posten - - FRIA ORD DEBATT - Åke Persson

He­der åt den Ica-hand­la­re som slu­tat att säl­ja danskt griskött!

Som fram­går av ar­ti­kel i GP (9/5) så strun­tar dans­kar­na i EU:s lag­stift­ning och djur­skydd och de strun­tar i an­ti­bi­o­ti­ka­re­sistens. De strun­tar helt en­kelt i bå­de gri­sars och kon­su­men­ters häl­sa.

Vi har nu be­stämt in­om fa­mil­jen att helt slu­ta kö­pa bå­de danskt griskött och dansk kyck­ling. Strun­tar dans­kar­na i oss så strun­tar vi i dem!

Har du syn­punk­ter, idéer och åsik­ter? El­ler gläd­jeäm­nen att för­med­la? Väl­kom­men med en in­sän­da­re till GP:s Fria Ord.

Ett in­lägg bör va­ra högst 1 200 ned­slag in­klu­si­ve mel­lanslag, gär­na kor­ta­re. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att kor­ta och re­di­ge­ra tex­ten.

Du mås­te bi­fo­ga namn, adress och te­le­fon­num­mer dag­tid.

Det går bra att an­vän­da sig­na­tur, men vi ger för­tur åt in­sän­da­re un­der­teck­na­de med namn. In­lägg som in­ne­hål­ler an­grepp på namn­gi­ven per­son mås­te un­der­teck­nas med namn. In­sän­da ma­nus re­tur­ne­ras in­te. Slut­re­plik / För­tät­ning: Det räc­ker in­te med att pra­ta om be­ho­vet av grö­na ytor i en stad. Re­to­ri­ken och grö­na mål i över­sikts­pla­ner mås­te även nå ut till be­slu­ten. Det gör de in­te i dag, skri­ver nät­ver­ket Grön Sam­ver­kan Gö­te­borg. Replik / För­sko­lan: Det är nå­got som är myc­ket fel med So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas syn på, och han­te­ring av, för­sko­lan i Gö­te­borg. De mis­sar att för­sko­lan ska va­ra till för bar­nen och för­äld­rar­na – in­te för kom­mu­nen, skri­ver Kristi­na Tha­ring (M). gp.se/nyheter/de­batt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.