Fak­ta: Par­ti­le­dar­na på GP

Göteborgs-Posten - - EKONOMI & POLITIK - GP

GP har bju­dit in samt­li­ga par­ti­le­da­re till GP-hu­set un­der vå­ren, bland an­nat för att chat­ta med lä­sar­na på gp.se

De som hit­tills va­rit här är Fredrik Re­in­feldt (M), Jo­nas Sjöstedt (V) och i går Ste­fan Löfven (S).

Per­nil­la: Är det rim­ligt att skol­klas­ser­na har mer än 30 ele­ver på hög­sta­di­et.

Ste­fan Löfven: Sto­ra skol­klas­ser är ett pro­blem men vi väl­jer att pri­o­ri­te­ra mins­ka­de klas­ser i läg­re åld­rar ef­tersom vi vet att det är vik­ti­gast för dom mins­ta bar­nen.

Jan: Vil­ken ef­fekt kan en so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­ge­ring få på Gö­te­borg?

Ste­fan Löfven: Fle­ra män­ni­skor i ar­be­te ger Gö­te­borg mer skat­te­in­koms­ter och läg­re kost­nad för för­sörj­nings­stöd. Dess­utom me­ra peng­ar till sko­lan och vår­den. Unga ar­bets­lö­sa kom­mer att få jobb, prak­tik el­ler ut­bild­ning in­om 90 da­gar. Det är någ­ra av dom vik­ti­gas­te för­änd­ring­ar­na med en so­ci­al­de­mo­kra­tisk re­ge­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.