Fler kom­mu­ner med kon­su­ment­väg­le­da­re

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

VÄG­LED­NING: An­ta­let kom­mu­ner som er­bju­der kon­su­ment­väg­led­ning ¸kar. I år finns kon­su­ment­väg­led­ning i 272 av lan­dets 290 kom­mu­ner. 'et är den h¸gs­ta siff­ran på 15 år, en­ligt en un­ders¸kning från Kon­su­ment­ver­ket.

An­ta­let per­so­ner som helt sak­nar kon­su­ment­väg­led­ning har där­med mins­kat från 530 000 i fjol till cir­ka 420 000 i år. 'et är flest kom­mu­ner i Stock­holms och Värm­lands län som sak­nar kon­su­ment­väg­led­ning.

Nix te­le­fon var­nar för Nix spärr­ser­vice

N I X: 'et kos­tar inget att ”nixa” sin te­le­fon, mot oväl­kom­na te­le­fonf¸rsäl­ja­re via Nix-Te­le­fon. Men nu har yt­ter­li­ga­re en akt¸r dykt upp på mark­na­den, Nix Spärr­ser­vice, som ring­er mo­bi­lan­vän­da­re och säl­jer en lik­nan­de tjänst f¸r 299 kro­nor. Nix-Te­le­fon var­nar nu kon­su­men­ter­na f¸r verk­sam­he­ten, och me­nar att Nix Spärr­ser­vice inget har med den ide­el­la f¸re­ning­en att g¸ra.

”Na­tur­go­dis bor­de kal­las go­dis”

L I VSMEDEL: Ba­nan­chip­sen in­ne­hål­ler ba­ra 21 pro­cent ba­nan. Yog­hurt¸ver­drag­na n¸tter in­ne­hål­ler in­te alls yog­hurt ut­an en arom. 'et vi­sar en gransk­ning av na­tur­go­dis som pro­gram­met Kon­su­ment­dre­vet gjort, skri­ver Af­ton­bla­det. En di­e­tist pro­gram­met pra­tat med an­ser att till­ver­kar­na g¸r sig skyl­di­ga till vil­se­le­dan­de re­klam och att na­tur­go­di­set bor­de kal­las f¸r go­dis i stäl­let.

Ny app ska hjäl­pa Gö­te­borgstu­ris­ter

IT: Ap­pen ”En per­fekt dag” ska ge G¸te­borgs tu­ris­ter vä­der­styr­da tips på ak­ti­vi­te­ter och upp­le­vel­ser i G¸te­borg ba­se­rat på väd­ret, bland an­nat i sam­ar­be­te med G¸te­borgs tu­rist­by­rå.

Mål­grup­pen är barn­fa­mil­jer men ap­pen kom­mer ock­så ha tips på kon­ser­ter, re­stau­rang­er och and­ra eve­ne­mang f¸r al­la åld­rar. 'et skri­ver 'agens me­dia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.