Sti­na Oscar­son lämnar Ra­di­o­te­a­tern

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE -

RA­DIO: Ef­ter tre år slu­tar Sti­na Oscar­son som chef för Ra­di­o­te­a­tern. Där har hon pro­du­ce­rat en mängd sam­tids­dra­ma­tik, på­bör­jat byg­get av Ra­di­o­te­a­ter­bib­li­o­te­ket och gjort sats­ning­ar som Möj­li­ga sam­tal och Världs­hi­sto­ri­en. Men hon har ock­så fått en del kri­tik, och då sak­nat stöd upp­i­från. ”Jag kän­de in­te det stöd man ha­de öns­kat”, sä­ger hon till P1:s Kul­tur­nytt, och ut­veck­lar si­na tan­kar på Fa­ce­book. ”Vi har sett det förr, hur kvinn­li­ga le­da­re med vi­sio­ner plöts­ligt ba­ra för­svin­ner. Vi har sett vad som hän­der när nå­gon vå­gar vi­sa sig sår­bar ... Men jag mår idag bätt­re än på många år och äm­nar in­te bli ett spö­ke i radiohuset” skri­ver hon bland an­nat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.