Det räc­ker in­te att an­slu­ta sig till ett Namn – fe­mi­nism, so­ci­a­lism, li­be­ra­lism – som till ett el­nät

Göteborgs-Posten - - KULTUR -

DET ÄR SOM om ide­o­lo­gi­er trots gra­va in­re olik­he­ter har blods­band, där vid be­hov en fa­milj i sin hel­het kan an­kla­gas för fas­tern som jämt släpp­te sig vid mat­bor­det, och åk­te dit för be­drä­ge­ri, un­der­för­stått he­la by­ket är li­ka­dant; me­dan man från fa­mil­jens si­da fromt spe­lar med, fast då ge­nom att för­ne­ka fas­terns ex­istens (el­ler skyl­ler på kat­ten). Som de­batt­för­fa­ran­de ska­par det fö­ga klar­het.

Spe­ci­ellt in­te i val­ti­der. Det frå­gas en­trä­get ef­ter vi­sio­ner, el­ler åt­minsto­ne ide­o­lo­gis­ka dis­kus­sio­ner; men det­ta krä­ver pre­ci­se­ring­ar mer än namn­ma­gi, hän­vis­ning­ar till fa­mil­jen. Här har vi FI, men vil­ken fe­mi­nism av­ses? Är en röst på folk­par­ti­et en på li­be­ra­lis­men, en hur­dan li­be­ra­lism? So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, vil­ken even­tu­ell väns­ter? Det räc­ker in­te att an­slu­ta sig till ett Namn – fe­mi­nism, so­ci­a­lism, li­be­ra­lism – som till ett el­nät, så att rätt ide­o­lo­gisk glo­ria tänds kring ens ar­ma hu­vud, och allt där­med är klap­pat och klart. Ingen­ting är klap­pat och klart. Sym­bol­val för­blir själv­be­speg­ling­ar, iden­ti­tets­mar­kö­rer ba­ra. Prak­ti­ken åter­står. MAN BOR­DE KON­CEN­TRE­RA sig mer på ide­o­lo­gi­ers funk­tio­nel­la si­da, in­te vad dess oli­ka re­pre­sen­tan­ter ide­a­lis­tiskt sä­ger sig vil­ja upp­nå, ut­an hur, prak­tiskt, ef­tersom hand­ling­en i slutän­dan de­fi­ni­e­rar syf­tet. Namn är ba­ra eti­ket­ter, in­ne­hål­let av­gör, och för att sä­ga det fi­lo­so­fiskt som en Sar­t­re: fe­mi­nism, väns­ter, li­be­ra­lism är in­te es­sen­ser som fö­re­går ex­i­sten­sen.

Den en­da verk­ligt över­gri­pan­de tan­ke som tycks präg­la val är att me­del­klas­sens rös­ter räk­nas mest. Där har vi kanske slut­li­gen än­då den ho­mo­ge­ni­tet som för­e­nar al­la rikt­ning­ar och ide­o­lo­gi­er i ett en­da ge­men­samt blods­band. Då slip­per man kol­la oli­ka syn­sätt och stånd­punk­ter, ef­tersom de ju i det­ta fall är iden­tis­ka. Vad fol­ket i stort an­ser om den­na ge­men­sam­ma grund­val är en an­nan frå­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.