Ma­ka­lös och ovan­lig även­tyrs­be­rät­tel­se

Göteborgs-Posten - - KULTUR - MAG­NUS HAGLUND

En äld­re tids dof­ter och kom­pli­ce­ra­de sam­man­hang blir le­van­de och grip­ba­ra, och Ja­kob We­geli­us vi­sar sitt mäs­ter­skap, bå­de som för­fat­ta­re och il­lust­ra­tör, skri­ver Mag­nus Haglund om nya boken Mör­da­rens apa. be­rät­tad i 79 ka­pi­tel samt ett ef­terord, och in­te minst läng­den – över 600 si­dor – gör att man kan för­sjun­ka och för­svin­na i den ål­der­dom­li­ga även­tyrs­värl­den. Det här är en bok som räc­ker länge, över en hel som­mar, och när man har nått slu­tet vill man bör­ja från bör­jan igen.

De fan­tas­tis­ka il­lust­ra­tio­ner­na i gam­mal­dags stil som in­le­der var­je ka­pi­tel är ock­så av den ka­rak­tä­ren att man vill stan­na i de om­sorgs­fullt åter­giv­na de­tal­jer­na, i in­te­ri­ö­rer­na från far­tyg och flyg­plan, in­stru­ment­verk­stä­der och för­trol­la­de hus­fa­sa­der, in­dis­ka pa­lats och hem­li­ga träd­går­dar. Boken ska­par sin fö­re­ställ­nings­värld, tål­mo­dig och nog­grant, in­te helt olikt hur Ita­lo Cal­vino lå­ter världs­re­se­nä­ren Marco Po­lo be­rät­ta om främ­man­de plat­ser i De osyn­li­ga stä­der­na.

Men det­ta är en al­l­ål­ders­bok, öp­pen och till­gäng­lig, där­till osed­van­ligt vac­ker. En äld­re tids dof­ter och kom­pli­ce­ra­de sam­man­hang blir le­van­de och grip­ba­ra, och Ja­kob We­geli­us vi­sar sitt mäs­ter­skap, bå­de som för­fat­ta­re och il­lust­ra­tör.

Bild: LENA SJÖ­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.