En käns­lig skild­ring av ut­an­för­skap

Göteborgs-Posten - - KULTUR - MI­KAE­LA BLOMQVIST

Jo­han Kling har nog en sam­hälls­kri­tisk am­bi­tion med sin glas­man men ty­värr är ro­ma­nen fö­ga över­ty­gan­de, skri­ver Mi­kae­la Blomqvist om nya ro­ma­nen Glas­man­nen. bo­stads­rät­ter kan Fe­lix som har be­tal­nings­an­märk­ning­ar in­te få nå­got lån och tving­as där­för att på nå­der hy­ra av si­na gran­nar. KLING HAR NOG en sam­hälls­kri­tisk am­bi­tion med sin glas­man men ty­värr är ro­ma­nen fö­ga över­ty­gan­de. Fe­lix är tom och otyd­lig. Fak­tum är att han fram­står en­bart som en ne­ga­tion av den lyx el­ler sam­hö­rig­het han ser om­kring sig, ald­rig som en egen per­son. Det Fe­lix be­rät­tar om be­ty­der ingen­ting för han är ingen­ting. De ger ock­så de kort av­hugg­na meningarna i de li­ka kor­ta ka­pit­len ett drag av non­sens och ba­na­li­tet. Så li­der Klings för­sök till en käns­lig skild­ring av det som nu­me­ra gär­na kal­las för ut­an­för­skap av samma pro­blem som själ­va den­na term. Glas­man­nen är skri­ven som att den som le­ver med då­lig eko­no­mi el­ler av­sak­nad av so­ci­alt liv ba­ra de­fi­nie­ras av vad den in­te har.

Bild: ULF BÖR­JES­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.